Ordynacja wyborca do Samorządu Uczniowskiego

    • Nagłówek

    • ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY
     SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
      
     I.  1. Wybory do forum, rady SU są:
     -     powszechne,
     -     bezpośrednie,
     -     równe,
     -     tajne,
     -     niezawisłe.
     2.W ciągu 3 lat nauki każdy uczeń ma prawo głosować i kandydować.
     3. W wyborach do forum SU może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum.
      
     II. Wybory do rady są dwustopniowe.
     I stopień – do 15 IX wybór przewodniczących w klasach  (zgodnie z I punktem ordynacji). Wybrani tworzą Forum Uczniów.
     Wychowawca nie ma prawa głosu.
     II stopień  - W wyborach do rady SU biorą udział wszyscy chętni uczniowie
     Imiona i nazwiska kandydatów ogłasza się w gablocie SU.
     Nad przebiegiem wyborów czuwa powołana wcześniej  przez Forum - SKW.
     Od 15 IX do dnia przed wyborami trwa kampania wyborcza.
     Kandydaci do radu SU mogą prowadzić kampanię poprzez:
     - wieszanie plakatów na tablicach w holu,
     - prezentacje radiowe,
     - prezentowanie swojej kandydatury uczniom podczas przerw i lekcji (tylko podczas swojej godziny wychowawczej).
     Każdy uczeń spośród wszystkich kandydatów wybiera jednego. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym SU.
     8. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września.
     9. Termin wyborów ustala forum SU (wrzesień)
     10. Rada SU na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
      
     V. 1. Wybory do rady SU organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Szkolna Komisja Wyborcza (SKW)
     2.  SKW powoływana jest przez forum.
     W skład SKW wchodzą uczniowie nie kandydujący do rady SU.
     SKW tworzy 3 uczniów i opiekun SU bez prawa głosu.
     SKW czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
     SKW ocenia zgodność przebiegu wyborów z wymogami ordynacji.
      
     VI. 1. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.
     2. Głos może oddać na 1 kandydata.
     3. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
     4. Karta wyborcza mająca więcej niż 1 krzyżyk będzie nieważna.
     5. W dniu głosowania nie można prowadzić kampanii wyborczej.
      
     VII. 1. Członka forum, rady można odwołać, jeżeli nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązki szkolne, ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach forum, rady.
     2 . Umotywowany wniosek o odwołanie może wnieść:
     a.    członek rady SU
     b.   członek forum SU
     c.    każdy uczeń
     d.   dyrektor
     e.    wychowawca
     Odwołanie przewodniczącego klasy odbywa się poprzez tajne głosowanie uczniów z danej klasy.
     Za odwołaniem musi być większość uczniów klasy.
     Wychowawca nie ma prawa głosu.
     Odwołanie członka rady SU odbywa się poprzez tajne głosowanie wszystkich członków forum po zasięgnięciu opinii w klasach.
     Odwołanie następuje większością głosów wszystkich członków forum SU.
     Odwoływany członek rady, forum ma prawo do obrony przed zarzutami przed głosowaniem.
     W miejsce odwołanego członka rady SU powołuje się nowego wg. tych samych zasad jak wyżej.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej