Nawigacja

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
I.  1. Wybory do forum, rady SU są:
-     powszechne,
-     bezpośrednie,
-     równe,
-     tajne,
-     niezawisłe.
2.W ciągu 3 lat nauki każdy uczeń ma prawo głosować i kandydować.
3. W wyborach do forum SU może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum.
 
II. Wybory do rady są dwustopniowe.
I stopień – do 15 IX wybór przewodniczących w klasach  (zgodnie z I punktem ordynacji). Wybrani tworzą Forum Uczniów.
Wychowawca nie ma prawa głosu.
II stopień  - W wyborach do rady SU biorą udział wszyscy chętni uczniowie
Imiona i nazwiska kandydatów ogłasza się w gablocie SU.
Nad przebiegiem wyborów czuwa powołana wcześniej  przez Forum - SKW.
Od 15 IX do dnia przed wyborami trwa kampania wyborcza.
Kandydaci do radu SU mogą prowadzić kampanię poprzez:
- wieszanie plakatów na tablicach w holu,
- prezentacje radiowe,
- prezentowanie swojej kandydatury uczniom podczas przerw i lekcji (tylko podczas swojej godziny wychowawczej).
Każdy uczeń spośród wszystkich kandydatów wybiera jednego. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym SU.
8. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września.
9. Termin wyborów ustala forum SU (wrzesień)
10. Rada SU na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 
V. 1. Wybory do rady SU organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Szkolna Komisja Wyborcza (SKW)
2.  SKW powoływana jest przez forum.
W skład SKW wchodzą uczniowie nie kandydujący do rady SU.
SKW tworzy 3 uczniów i opiekun SU bez prawa głosu.
SKW czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
SKW ocenia zgodność przebiegu wyborów z wymogami ordynacji.
 
VI. 1. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.
2. Głos może oddać na 1 kandydata.
3. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
4. Karta wyborcza mająca więcej niż 1 krzyżyk będzie nieważna.
5. W dniu głosowania nie można prowadzić kampanii wyborczej.
 
VII. 1. Członka forum, rady można odwołać, jeżeli nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązki szkolne, ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach forum, rady.
2 . Umotywowany wniosek o odwołanie może wnieść:
a.    członek rady SU
b.   członek forum SU
c.    każdy uczeń
d.   dyrektor
e.    wychowawca
Odwołanie przewodniczącego klasy odbywa się poprzez tajne głosowanie uczniów z danej klasy.
Za odwołaniem musi być większość uczniów klasy.
Wychowawca nie ma prawa głosu.
Odwołanie członka rady SU odbywa się poprzez tajne głosowanie wszystkich członków forum po zasięgnięciu opinii w klasach.
Odwołanie następuje większością głosów wszystkich członków forum SU.
Odwoływany członek rady, forum ma prawo do obrony przed zarzutami przed głosowaniem.
W miejsce odwołanego członka rady SU powołuje się nowego wg. tych samych zasad jak wyżej.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć