INNOWACJE

  • Innowacje pedagogiczne - rok szkolny 2022/2023

  •  

    

   Lp.

   Nazwa innowacji

   Nauczyciel prowadzący

   Opis innowacji

   Grupa objęta innowacją

   1.

   Mali odkrywcy

   Marta Niedbajło

   Głównym założeniem innowacji jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznania świata. Uczniowie czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Podczas zabaw badawczych i eksperymentów w urozmaicony sposób będą zdobywać wiedzę i nabywać doświadczenia, zauważą pewne zjawiska i postawią konkretne pytania. Duże znaczenie będzie miało także doskonalenie kompetencji językowych przedszkolaków, rozwijanie  wytrwałości, koncentracji, uwagi i spostrzegawczości.

   0

   2.

   Europa i ja

   Anita Matejko

   Innowacja została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EUROPA I JA, w którym wezmą udział w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie oddziału przedszkolnego. Zakłada ona, iż dzieci poprzez wykonywanie różnych zadań projektowych zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, poznają nowe treści o Wielkiej Brytanii i przy okazji poszerzą zasób swojego słownictwa z języka angielskiego.

   0

   3.

   Giganci kodowania

   Karolina Świebodzińska

   Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, logicznego myślenia, niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci oraz wprowadzanie w tajniki programowania i działania najnowszych technologii.

   Oddział przedszkolny i klasy 1-3

   4.

   Innowacja teatralna – „Zaczarowany świat teatru”

   Katarzyna Przybyłowicz

   Zajęcia prowadzone będą przez trzy lata: w klasie pierwszej, drugiej oraz trzeciej. Realizacja zadań będzie odbywała się w ramach jednogodzinnych  zajęć pozalekcyjnych w postaci warsztatów teatralnych, zajęć kreatywnych w klasie oraz wyjazdów na spektakle. Treści nauczania zintegrowanego zostają poszerzone o elementy wiedzy z wychowania przez sztukę.

   Cele ogólne:

   • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów  oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
   • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka;
   • przygotowanie ucznia - jako twórcy i odbiorcy – do świadomego udziału w kulturze.

   1a

   5.

   Innowacja teatralna – „Świat teatru”

   Krystyna Bogusz-Życzkowska

   Innowacja teatralna pt. „Świat teatru” przeznaczona jest dla uczniów klasy I, II i III  szkoły podstawowej. Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej. Innowacja uwzględnia prowadzenie różnorodnych zabaw rozwijających wypowiedzi pisemne i ustne, doskonalących czytanie, zapamiętywanie, twórcze myślenie oraz kształcących umiejętności z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej i zajęć technicznych.

    

   1b

   6.

   Innowacja teatralna – „Teatr jako kraina marzeń”

   Agata Sztark

   Innowacja teatralna pt. „Teatr jako kraina marzeń” przeznaczona jest dla uczniów klasy I, II i III  szkoły podstawowej. Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką teatru, świadomy odbiór tej formy kultury, przybliżenie im zagadnień z tym związanych. Teatr stanowi doskonałe podłoże ekspresyjnych i twórczych działań. Dzięki zajęciom nastąpi wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: otwartość, wrażliwość, twórczość i kreatywność. Różnorodność form i możliwości, jakie stwarza edukacja teatralna pozwala na rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych,  jak również tych  nieśmiałych, w których "drzemie" ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności. Poprzez zabawę w teatr uczeń ma możliwość wcielania się w różne role, przeżywania doświadczeń, poznawania świata w jego nowych, innych wymiarach.

   1c

   7.

   Innowacja teatralna - „Zabawa w teatr”

   Zaopiniowano w sierpniu 2021 r.

   Anita Sulej

   Głównym celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką teatralną. Dzięki niej uczniowie wykształcą w sobie wiele cech i wartości takich jak: wrażliwość, wyobraźnia, aktywność, kreatywność.  

   Cele szczegółowe:

   • odpowiedzialność za pracę własną i zespołową
   •  pokonywanie własnych słabości
   • rozwijanie swoich umiejętności tanecznych, muzycznych, plastycznych
   • troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy
   • nawiązanie współpracy z rodzicami, pomoc w przygotowaniu strojów, rekwizytów, scenografii
   • promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym
   • tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

    

   2a

   8.

   Innowacja teatralna

   Bożena Kurowska-Maciak

   Cele ogólne

   • przygotowanie ucznia - jako twórcy i odbiorcy - do świadomego udziału w kulturze
   • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka

   Cele szczegółowe

   • rozwijanie umiejętności wspólnego tworzenia spektakli, dekoracji, kostiumów,  praca w zespole;
   • zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej różnych form teatru, niezbędnych do realizacji zamierzonych działań;
   • rozwijanie u dzieci kompetencji językowych, umiejętności myślenia, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, poszerzenie słownictwa;
   • rozwijanie pewności siebie, cierpliwości i wytrwałości w pracy;
   • rozwijanie podzielności uwagi i pamięci, logicznego myślenia i spostrzegawczości;
   • poszerzanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

   2b

   9.

   Innowacja teatralna - „Teatr i uczeń”

   Zaopiniowano w sierpniu 2021 r.

   Małgorzata Tabała

   Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatru. Teatr klasowy to element pracy dydaktyczno - wychowawczej, umożliwiający realizowanie programu szkolnego przy bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju uczniów. Trzyletni okres nauczania początkowego połączony z pracą i teatrem klasowym pozwala na stymulowanie aktywności pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości. Podczas pracy z dziećmi nad realizacją innowacji działaniom towarzyszyć będzie troska o kulturę żywego słowa, poprawę dykcji, likwidowanie błędów wymowy, a także kształcenie nawyku kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w teatrze. Dowodem na to będzie "Teatralny savoir - vivre" - zbiór zasad właściwego zachowania się w teatrze. Uczniowie będą brali udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę zespołu aktorskiego. Obejrzą teatr od kulis, poznają budowę sceny, charakter pracy obsługi technicznej, odwiedzą garderobę, poznają całą złożoność instytucji jaką stanowi teatr. Uczniowie będą zajmować się reklamą i promocją przygotowywanych przez siebie inscenizacji. Sama "zabawa w teatr" stworzy uczniom okazję wejścia w rolę twórców, wyzwoli aktywną postawę wychowanków, ukształtuje w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Dzieci nabiorą pewności siebie, będą się wspierać w nabywaniu nowych umiejętności. Edukacja teatralna pozwoli włączyć w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki, tańca, przez co stanie się miejscem interpretacji różnych dziedzin sztuki.

   2c

   10.

   Innowacja teatralna – „Zabawa w teatr”

   Justyna Ptak

   Zajęcia teatralne służą rozwojowi aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej oraz ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń. Są podstawą do wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych.

   Cele ogólne

   • rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst
   • rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej
   • kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.

   3a

   11.

   Innowacja teatralna - „Przygoda z teatrem”

   Zaopiniowano w sierpniu 2021 r.

   Agnieszka Szydło

   Cele innowacji

   - wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z

     rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatralną

   - wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej

   - wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, doskonalenie

     sfery werbalnej

   - rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w

     świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania

     i etyki

   - stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka,

    pozytywnego kreowania przez niego obrazu swojej osoby, poczucia własnej

    wartości, radzenia sobie ze stresem podczas występów publicznych,

    współdziałania z innymi przy realizacji określonego zadania

   - przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, kontaktu ze sztuką

   - stworzenie "Teatralnego savoir - vivre" - zbioru zasad właściwego zachowania

     się w teatrze

   - udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę teatru aktorskiego

   - wzbogacanie słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

   - troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy

   - kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz wrażliwości emocjonalnej i

     estetycznej

   - zacieśnienie współpracy z rodzicami (pomoc w przygotowaniu strojów,

     rekwizytów i scenografii)

   - promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym

   - tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

    

   3b

   12.

   Innowacja teatralna - „Teatr niejedno ma imię”

   Anita Matejko

   Innowacja pedagogiczna „Teatr niejedno ma imię” jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze w różnych jego odsłonach – teatrzyk kukiełkowy, teatr tradycyjny, itd. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie dużo czasu spędzają przed ekranem komputera, telewizora lub telefonu komórkowego. Spektakle teatralne, wizyty w teatrze są często dla nich czymś obcym, nieznanym, a niekiedy po prostu nielubianym i niezrozumiałym. Postanowiłam więc przybliżyć im to miejsce i przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Obcowanie ze sztuką daje młodemu człowiekowi wiele dobrego, chodzi nie tylko o podniesienie poziomu wiedzy i kultury ogólnej, ale również o kształtowanie estetycznej wrażliwości i wpływanie na moralne postawy wychowanków. Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Opracowany program innowacji teatralnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, stwarza możliwość rozwijania zainteresowań  podopiecznych, a w przyszłości  ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

   3c

   13.

   Gramy zmysłami

   Anita Matejko

   Innowacja została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny GRAMY ZMYSŁAMI, w którym biorę udział wraz z moimi uczniami z klasy IIIc w roku szkolnym 2022/2023. Zakłada ona, iż dzieci poprzez wykonywanie różnych zadań projektowych zdobędą nowe doświadczenia oraz lepiej poznają swoje zmysły.

   3c

   14.

   TUS – instrukcja obsługi emocji

   Małgorzata Siupik-Winiszewska

   Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III uczęszczający na zajęcia świetlicowe.  Czas realizacji innowacji obejmuje cały rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych, raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 60 minut. Nadrzędnym celem innowacji jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego uczniów.

   1-3 (świetlica)

   15.

   Ładnie piszę i rysuję - wspomaganie motoryki małej u dzieci w młodszym wieku szkolnym

   Katarzyna Przybyłowicz

   Innowacja obejmuje dzieci z klas 1-3 uczęszczające na świetlicę szkolną. Materiał będzie realizowany jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie, raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Polega na usprawnianiu motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez angażowanie całego ciała dziecka. Ma również znaczenie profilaktyczne. Jej zadaniem jest zapobieganie wystąpienia u dzieci niedostatecznej sprawności rąk.

   Cele innowacji:

   - wyrównanie szans edukacyjnych, ułatwienie adaptacji do warunków szkolnych;

   - usprawnienie motoryki małej;

   - rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowo - słuchowej;

   - pobudzenie ciekawości, aktywności twórczej;

   - nauka współpracy w zespole;

   - rozwijanie pamięci ruchowej;

   - kształtowanie odporności emocjonalnej;

   - rozbudzenie motywacji do nauki;

   - poprawa indywidualnych efektów edukacyjnych uczniów;

   - poprawa jakości pracy uczniów.

    

    

   1-3  (świetlica)

   16.

   Bajkoterapia – bajki pomagajki

   Justyna Ptak

   Nadrzędnym celem innowacji pedagogicznej „Bajkoterapia - bajki pomagajki ” jest pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalno - społecznych.

   Czytanie bajek jest skuteczną metodą wychowania człowieka wrażliwego, samodzielnie myślącego, posiadającego bogatą wyobraźnię i potrafiącego radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Dzięki bajkom dzieci uczą się języka, rozwijają pamięć i wyobraźnię, zdobywają wiedzę i wzorce społecznie pożądanych zachowań, wzmacniają samoakceptację oraz  pozwalają zrozumieć świat i siebie samego. Pomagają w sytuacjach trudnych, uczą odróżniania dobra od zła i zachęcają do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

   Innowacja realizowana jest podczas koła kreatywnego.

   1-3

   17.

   Innowacja matematyczna – „Matematyka jest łatwa”

   Anita Sulej

   Nadrzędnym celem programu innowacyjnego jest stymulowanie rozwoju uczniów poprzez rozwiązywanie ciekawych problemów z różnych dziedzin matematyki.

   Szczegółowe cele edukacyjne:

   - kształtowanie logicznego myślenia;

   - kształtowanie twórczej postawy, samodzielności i odpowiedzialności za wynik

     swojej pracy;

   -kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku

    intelektualnego oraz postawy dociekliwości;

   - nauczanie dobrej organizacji pracy;

   - wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości;

   - rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zespole;

   - nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny i

     precyzyjny.

   2a, 2b, 2c

   18.

   „Zabawy z językiem angielskim”

   Anita Matejko

   Innowacja realizowana będzie w trakcie koła z języka angielskiego dla uczniów klas I oraz podczas lekcji języka angielskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

    

    Cele ogólne:

   • wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki;
   •  uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem;
   • rozwijanie umiejętności takich, jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa;
   •  stworzenie atmosfery akceptacji i sukcesu; uszanowanie indywidualnego tempa pracy, zachęcanie dziecka do aktywności, docenianie jego działalności.

   Cele szczegółowe:

   • uczeń posługuje się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego;
   • zapamiętuje wprowadzane słownictwo, piosenki, wierszyki, rymowanki;
   • właściwie reaguje na polecenia nauczyciela;
   • aktywnie uczestniczy w zajęciach językowych;
   • rozwija sprawności, które staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na zajęciach z języka angielskiego w następnych etapach edukacyjnych;
   • kształtuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi w zabawach i innych sytuacjach zadaniowych.

   Oddział przedszkolny i klasy 1

   19.

   „Akademia młodego retora”

   Katarzyna Praszczak

   Cele ogólne

   -kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz słuchania

   -przygotowanie ucznia do występów przed publicznością, do świadomego udziału w społeczeństwie.

   Cele szczegółowe

   -zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej retoryki, niezbędnej do

    realizacji zamierzonych działań

   -rozbudzanie chęci występów przed publicznością

   -rozwijanie umiejętności pracy w zespole

   -kształtowanie umiejętności argumentowania i negocjowania

   -poznanie głównych zasad przemawiania na forum

   -rozwijanie talentu oratorskiego

   -oswojenie ze sprzętem audiowizualnym

   -odkrywanie własnych uzdolnień, poznawanie swego wnętrza, rozwijanie

    osobowości

   -przygotowanie wybranych form retorycznych i prezentowanie na forum

   -wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych poprzez zabawę

   -rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, szacunek,

    kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość

   -umiejętność samokrytyki i samooceny

   -uodpornienie na stres.

   4a, 4b, 4c

   20.

   „Budzimy się do misji” – grupa misyjna

   Judyta Jańczak

   Program innowacji „Budzimy do misji” Grupy Misyjnej jest adresowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej.

   Realizacja programu przewidziana jest w okresie roku szkolnego.

   Dzieci realizują program biorąc udział w spotkaniach animacyjnych, akcjach charytatywnych (sprzedaż materiałów misyjnych i prasy misyjnej, Kolędnicy Misyjni, sprzedaż kartek świątecznych, itp.) i zobowiązują się odmawiać codzienną modlitwę w intencji misji.

   Treści zawarte w programie zgodne są z założeniami Krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Proponowane metody, techniki i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

     Cele ogólne

     Rozbudzenie wrażliwości misyjnej.

     Pogłębienie wiedzy religijnej.

     Zaktywizowanie misyjne.

     Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.

     Cele dla ucznia

   Niesienie pomocy duchowej misjom poprzez modlitwę i dobre uczynki.

   • Umiejętność składania duchowych i materialnych wyrzeczeń.
   • Organizowanie pomocy materialnej.
   • Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz misji.
   • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego.
   • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych.

    

   4a, 4b, 4c

   21.

   „OK zeszyt na lekcjach biologii”

   Magdalena Rubaj

   OK zeszyt jest to narzędzie wspomagające każdego ucznia w procesie uczenia się. Jego podstawowym założeniem jest autorstwo ucznia, który swobodnie dokonuje wyboru w kwestii  kategoryzacji wiedzy i zapisywania użytecznych informacji oraz własnych refleksji. To uczeń staje się autorem swoich notatek, a nauczyciel nie narzuca i nie dyktuje „gotowej” wiedzy. Refleksja pozwala mu samodzielnie zweryfikować swoje umiejętności i zaplanować dalszą naukę.

   Ok zeszyt dzięki stałym elementom, takim jak podanie celu lekcji i kryteriów sukcesu, czyli na co należy zwrócić uwagę, porządkuje wiadomości i treści kształcenia. Nauczyciel wskazuje, co powinno się znaleźć w zeszycie, natomiast uczeń decyduje, w jaki sposób zanotuje potrzebne informacje.

   Ok zeszyt jest dla nauczyciela pomocą w kontrolowaniu i monitorowaniu pracy uczniów, a także wskazówką przydatną w planowaniu nauczania. Nie podlega ocenianiu.

   OK zeszyt pomaga również rodzicom we wspieraniu nauki dziecka, ponieważ dzięki kryteriom sukcesu rodzic wie, jakie umiejętności i wiedzę powinno przyswoić jego dziecko.

   5a, 5b, 6a, 6b

  • Projekty - rok szkolny 2022/2023

  • Lp.

   Nazwa projektu

   Koordynator

   Opis projektu

   1.

   Gminny Projekt Edukacyjny –

   „Poznajemy zawody”

   Koordynator – Małgorzata Tabała

    

   Współkoordynatorka – Monika Jóźwiak

    Adresatami projektu są dzieci z klas I- III, uczestnicy zajęć w świetlicy szkolnej.

    Projekt skierowany jest do świetlic szkolnych lub środowiskowych znajdujących się na terenie   Gminy Słupsk

    Realizowany będzie od 01.10.2022r. do 20.05.2023r.

   Cele ogólne
   Celem orientacji zawodowej w klasach I –III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

   Cele szczegółowe

   • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań różnymi zawodami.
   • Kształtowanie społecznie pożądanej postawy dotyczącej pracy ludzkiej.
   • Kształtowanie w procesie wychowawczym cech charakteru niezbędnych do dobrego wykonywania pracy w przyszłości.
   • Rozbudzanie ambicji i pracowitości .
   • Zwrócenie uwagi na poszanowanie i ważność każdej pracy zawodowej jako zaprzeczenie stereotypom funkcjonującym w społeczeństwie.
   • Budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny.
   • Sprzyjanie relacji dom-szkoła.
   • Kształtowanie postaw prospołecznych.
   • Wzbogacanie słownictwa uczniów.
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia