INNOWACJE

  • Innowacje pedagogiczne - rok szkolny 2023/2024

  • Lp.

   Nazwa innowacji

   Nauczyciel prowadzący

   Opis innowacji

   Grupa objęta innowacją

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Przedszkolni Einsteini

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Na tropie zdrowego odżywiania

   mgr Marta Niedbajło

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   mgr Justyna Pioterek

   Głównym założeniem innowacji jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznania świata. Dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Podczas zabaw badawczych i eksperymentów uczniowie w urozmaicony sposób będą zdobywać wiedzę i nabywać doświadczenia.  Duże znaczenie będzie miało także doskonalenie kompetencji językowych przedszkolaków, które rozwiną się podczas opisywania przez nie obserwowanych zjawisk. Przy okazji dzieci będą rozwijały wytrwałość, koncentrację, uwagę i spostrzegawczość.

   W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane następujące metody:

   • zabawowo-twórcza,
   • zadaniowa,
   • projektów sytuacji edukacyjnych,
   • warsztatowa
   • doświadczalna z elementami eksperymentu.

      Działania innowacyjne prowadzone będą od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

        

    

    

   Nadrzędnym celem innowacji pedagogicznej „Na tropie zdrowego odżywiania” jest poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów klasy pierwszej.

    

   Cele szczegółowe:

   • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności dzieci za własne zdrowie.
   • Wspieranie całościowego rozwoju dziecka: poznawczego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego.
   • Wykorzystanie nowych technologii w pracy z dziećmi.
   • Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania prostych posiłków z warzyw, owoców
    i innych produktów bogatych w witaminy.
   • Pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego odżywiania.
   • Zdobędą umiejętności samodzielnego komponowania i wykonywania prostych, zdrowych posiłków.

    

   Innowacja realizowana będzie od września 2023r.  do czerwca 2024 r.

    

    

   0 a, 0 b

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   I a

   3.

   Zabawy z językiem angielskim

   mgr Anita Matejko

    Cele ogólne:

   • wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki;
   •  uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem;
   • rozwijanie umiejętności takich, jak rozumienie mowy i znajomość słownictwa;
   •  stworzenie atmosfery akceptacji i sukcesu; uszanowanie indywidualnego tempa pracy, zachęcanie dziecka do aktywności;

      Cele szczegółowe:

   • uczeń posługuje się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego;
   • zapamiętuje wprowadzane słownictwo, piosenki, wierszyki, rymowanki;
   • właściwie reaguje na polecenia nauczyciela;
   • aktywnie uczestniczy w zajęciach językowych;
   • rozwija sprawności, które staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na zajęciach z języka angielskiego w następnych etapach edukacyjnych;
   • kształtuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi w zabawach i innych sytuacjach zadaniowych.

   Innowacja przewidziana jest na rok szkolny 2023/24.

    

   Uczniowie z klas I-III uczęszczający na świetlicę szkolną.

   4.

   Innowacja ,,Wkręceni w kodowanie "

   mgr Karolina Świebodzińska

   Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, logicznego myślenia, niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci oraz wprowadzanie w tajniki programowania i działania najnowszych technologii.

   Innowacja prowadzona będzie od września 2023 r. do czerwca 2024r. z możliwością przedłużenia na lata następne.

    

   Oddział przedszkolny i klasy I-III

   5.

   Innowacja teatralna – „Zaczarowany świat teatru”

   mgr Katarzyna Przybyłowicz

   Zajęcia prowadzone będą przez dwa lata . Realizacja zadań będzie odbywała się w ramach jednogodzinnych  zajęć pozalekcyjnych w postaci warsztatów teatralnych, zajęć kreatywnych w klasie oraz wyjazdów na spektakle. Treści nauczania zintegrowanego zostają poszerzone o elementy wiedzy z wychowania przez sztukę.

   Cele ogólne:

   • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów  oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
   • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka;
   • przygotowanie ucznia - jako twórcy i odbiorcy – do świadomego udziału w kulturze.

   II a

   6.

   Innowacja teatralna – „Świat teatru”

   mgr Krystyna Bogusz-Życzkowska

   Innowacja teatralna pt. „Świat teatru” przeznaczona jest dla uczniów klasy 2b. Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej. Innowacja uwzględnia prowadzenie różnorodnych zabaw rozwijających wypowiedzi pisemne i ustne, doskonalących czytanie, zapamiętywanie, twórcze myślenie oraz kształcących umiejętności z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej i zajęć technicznych.

    

   II b

   7.

   Innowacja teatralna – „Teatr jako kraina marzeń”

   mgr Agata Sztark

   Innowacja teatralna pt. „Teatr jako kraina marzeń” przeznaczona jest dla uczniów klasy 2c. Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką teatru, świadomy odbiór tej formy kultury, przybliżenie im zagadnień z tym związanych. Teatr stanowi doskonałe podłoże ekspresyjnych i twórczych działań. Dzięki zajęciom nastąpi wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: otwartość, wrażliwość, twórczość  i   kreatywność. Różnorodność form i możliwości, jakie stwarza edukacja teatralna pozwala na rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych,  jak również tych  nieśmiałych, w których "drzemie" ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności. Poprzez zabawę w teatr uczeń ma możliwość wcielania się w różne role, przeżywania doświadczeń, poznawania świata w jego nowych, innych wymiarach.

   II c

   8.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Innowacja teatralna - „Zabawa w teatr”

   Zaopiniowano w sierpniu 2021 r.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   mgr Anita Sulej

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Głównym celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką teatralną. Dzięki niej uczniowie wykształcą w sobie wiele cech i wartości takich jak: wrażliwość, wyobraźnia, aktywność, kreatywność.  

   Cele szczegółowe:

   • odpowiedzialność za pracę własną i zespołową
   •  pokonywanie własnych słabości
   • rozwijanie swoich umiejętności tanecznych, muzycznych, plastycznych
   • troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy
   • nawiązanie współpracy z rodzicami, pomoc w przygotowaniu strojów, rekwizytów, scenografii
   • promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym
   • tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

    

   III a

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.

    

   Koło szycia- ,, Szycie z klasą"

    

   mgr Maria Nowak

   Innowacja będzie realizowana w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów klas 3-8.

   Głównym celem innowacji jest nauka szycia na maszynie oraz kształtowanie kompetencji kluczowych tj. inicjatywność i przedsiębiorczość.

   Podczas zajęć dzieci poznają tajniki krawieckie oraz samodzielnie będą realizowały własne projekty z użyciem maszyny do szycia. Innowacja ma zachęcać dzieci do przeniesienia zdobytych umiejętności do swoich domów, aby stały się one dobrą alternatywą na wykorzystanie czasu wolnego. Celem innowacji jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych tj. inicjatywność i przedsiębiorczość. Gotowe projekty będą sprzedawane na szkolnych kiermaszach, a pozyskane środki będą przeznaczane dla potrzebujących oraz na materiały potrzebne do dalszego rozwoju koła.
    

    

   klasy III-VIII

   10.

   Innowacja teatralna

   ,,Bezpieczny świat teatru"

   mgr Bożena Kurowska-Maciak

       Cele ogólne

   • przygotowanie ucznia - jako twórcy i odbiorcy - do świadomego udziału w kulturze
   • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka

     Cele szczegółowe

   • rozwijanie umiejętności wspólnego tworzenia spektakli, dekoracji, kostiumów,  praca w zespole;
   • zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej różnych form teatru, niezbędnych do realizacji zamierzonych działań;
   • rozwijanie u dzieci kompetencji językowych, umiejętności myślenia, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

   III b

    

    

    

   • rozwijanie pewności siebie, cierpliwości i wytrwałości w pracy;
   • rozwijanie podzielności uwagi i pamięci, logicznego myślenia i spostrzegawczości;
   • poszerzanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

    

   11.

   Innowacja teatralna - „Teatr i uczeń”

   Zaopiniowano w sierpniu 2021 r.

   mgr Małgorzata Tabała

   Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatru. Teatr klasowy to element pracy dydaktyczno - wychowawczej, umożliwiający realizowanie programu szkolnego przy bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju uczniów. Trzyletni okres nauczania początkowego połączony z pracą i teatrem klasowym pozwala na stymulowanie aktywności pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości. Podczas pracy z dziećmi nad realizacją innowacji działaniom towarzyszyć będzie troska o kulturę żywego słowa, poprawę dykcji, likwidowanie błędów wymowy, a także kształcenie nawyku kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w teatrze. Dowodem na to będzie "Teatralny savoir - vivre" - zbiór zasad właściwego zachowania się w teatrze. Uczniowie będą brali udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę zespołu aktorskiego. Obejrzą teatr od kulis, poznają budowę sceny, charakter pracy obsługi technicznej, odwiedzą garderobę, poznają całą złożoność instytucji jaką stanowi teatr. Uczniowie będą zajmować się reklamą i promocją przygotowywanych przez siebie inscenizacji. Sama "zabawa w teatr" stworzy uczniom okazję wejścia w rolę twórców, wyzwoli aktywną postawę wychowanków, ukształtuje w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Dzieci nabiorą pewności siebie, będą się wspierać w nabywaniu nowych umiejętności. Edukacja teatralna

   III c

    

    

    

    pozwoli włączyć w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki, tańca, przez co stanie się miejscem interpretacji różnych dziedzin sztuki.

    

   12.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Innowacja teatralna – „Zabawa w teatr”

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   mgr Justyna Pioterek

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zajęcia teatralne służą rozwojowi aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej oraz ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń. Są podstawą do wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych.

   Cele ogólne

   • rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst
   • rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej
   • kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni

   Metody pracy:

   • swobodna rozmowa
   • słuchanie utworów literackich
   • nauka tekstów
   • opowiadanie
   • obserwacja

   Czas trwania innowacji - rok szkolny 2023/24

   I a

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.

    

   ,,Młodzi Przyrodnicy"

    

   mgr Agnieszka Szydło

   Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy 1 .
   Realizowana będzie w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej. Czas trwania zajęcia, to jedna jednostka lekcyjna (45 minut), raz w tygodniu. Realizowane na spotkaniach zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze. Obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentów oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Udział w zajęciach pobudzi uczniów do obserwacji otaczającego świata, wyposaży ich  w określone wiadomości, umiejętności i postawy, przybliży im świat przyrody, uświadomi, że są jej częścią, uwrażliwi na przejawy degradacji środowiska oraz rozwinie pozytywne zachowania wobec przyrody.

   Rozpoczęcie: 01.09.2023 r.

   Zakończenie: 30.06.2025 r.

    

    

    

   I a, I b, I c

   14.

   Innowacja teatralna - „Przygoda z teatrem”

    

   mgr Agnieszka Szydło

   Cele innowacji

   - wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z

     rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatralną

   - wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej

   - wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, doskonalenie

     sfery werbalnej

   - rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w

     świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania

     i etyki

   - stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka,

    pozytywnego kreowania przez niego obrazu swojej osoby, poczucia własnej

    wartości, radzenia sobie ze stresem podczas występów publicznych,

    współdziałania z innymi przy realizacji określonego zadania

    

   I b

    

    

    

   - przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, kontaktu ze sztuką

    

   - stworzenie "Teatralnego savoir - vivre" - zbioru zasad właściwego zachowania

     się w teatrze

   - udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę teatru aktorskiego

   - wzbogacanie słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

   - troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy

   - kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz wrażliwości emocjonalnej i

     estetycznej

   - zacieśnienie współpracy z rodzicami (pomoc w przygotowaniu strojów,

     rekwizytów i scenografii)

   - promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym

   - tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

    

    

   15.

   Innowacja  - „Bliżej teatru”

   mgr Ewa Stodulska

   Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, integracja zespołu oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

    

   Cele szczegółowe:

   1. Kształcenie umiejętności językowych.

   2. Poznawanie i rozwijanie własnych możliwości.

   3. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.

   4. Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze.

   5. Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci.

   6. Wdrażanie do samodzielności, umiejętności współpracy w zespole.

   7. Pobudzanie do aktywności twórczej.

   8. Wyrażanie uczuć emocji stanów za pomocą gestów, mimiki, ruchów.

   9. Poznanie procesu twórczego nad spektaklem.

   10. Kształtowanie poczucia własnej wartości.

   11. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

   12. Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami

         i nauczycielem.

   13. Kompensacyjna i terapeutyczna rola koła teatralnego w stosunku do dzieci

         nieśmiałych, mało aktywnych, mających problemy w nauce.

    

      Realizacja innowacji przewidziana jest przez trzy lata.

    

   I c

   16.

   Innowacja ,,Ładnie piszę i rysuję - wspomaganie motoryki małej u dzieci w młodszym wieku szkolnym"

   mgr Katarzyna Przybyłowicz

   Innowacja obejmie dzieci z klas 1-3 uczęszczające na zajęcia kreatywne - Terapia ręki. Materiał będzie realizowany jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie, raz w tygodniu, przez cały rok szkolny 2023/2024. Polegać będzie  na usprawnianiu tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez angażowanie całego ciała dziecka. Moja innowacja  ma również charakter  profilaktyczny.

    

   Cele ogólne innowacji:

   - stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez

      stymulowanie zmysłów w działaniu,
    - wyrównanie szans edukacyjnych oraz ułatwienie adaptacji do

      warunków szkolnych,
   - usprawnienie motoryki małej,
   - rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, percepcji

     wzrokowej,
   - pobudzenie ciekawości, aktywności twórczej,
   - nauka współpracy w grupie bądź zespole,
   - rozwijanie pamięci ruchowej,
   - kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczenie radości.

    

    

    

   Klasy I-III

   17.

   Innowacja ,, Klasa w terenie

   mgr Sylwia Bednarek

   Cele innowacji:

   • poszerzenie wiedzy i umiejętności o otaczającym dziecko świecie;
   • rozbudzenie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania;
   • kształtowanie postawy szacunku wobec innych;
   • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania;
   • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
   • nauka przez zabawę.

   Nadrzędnym zadaniem innowacji  jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację.

   Data rozpoczęcia zajęć - październik 2023 r.

   Data zakończenia zajęć - maj 2024 r.

    

   IV c

   18.

   Innowacja ,,Matematyczne łamigłówki"

   mgr Ewa Stodulska

   Cele innowacji:

   • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów;
   • wspomaganie wszechstronnego rozwoju;
   • rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia;
   • stymulowanie aktywności twórczej;
   • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
   • wykorzystywanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
   •  

   Data rozpoczęcia zajęć - wrzesień 2023 r.

   Data zakończenia zajęć - czerwiec 2024 r.

    

    

    I c

   19.

   Innowacja – „Matematyka w praktyce, czyli logiczne myślenie”

   mgr Anita Sulej

   Nadrzędnym celem programu innowacyjnego jest stymulowanie rozwoju uczniów poprzez rozwiązywanie ciekawych problemów z różnych dziedzin matematyki.

   Szczegółowe cele edukacyjne:

   - kształtowanie logicznego myślenia;

   - kształtowanie twórczej postawy, samodzielności i odpowiedzialności za wynik

     swojej pracy;

   -kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku

    intelektualnego oraz postawy dociekliwości;

   - nauczanie dobrej organizacji pracy;

   - wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości;

   - rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zespole;

   - nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny i

     precyzyjny.

   III a, III b, III c

   20.

   Innowacja szachowa - ,, Podróż w świat szachów"

   mgr Malwina Kaczmarowska

     Adresatami innowacji są uczniowie klas drugich Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach.  Będzie ona prowadzona w wymiarze 1h tygodniowo w każdej klasie 2.
   Głównym celem innowacji jest dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Skupiać się będziemy na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

     Termin realizacji: wrzesień 2023r. - czerwiec 2024 r.

     Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

   II a, II b, II c

   21.

   „Akademia młodego retora”

   mgr Katarzyna Praszczak

   Cele ogólne

   -kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz słuchania

   -przygotowanie ucznia do występów przed publicznością, do świadomego udziału w społeczeństwie.

   Cele szczegółowe

   -zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej retoryki, niezbędnej do

    realizacji zamierzonych działań

   -rozbudzanie chęci występów przed publicznością

   -rozwijanie umiejętności pracy w zespole

   -kształtowanie umiejętności argumentowania i negocjowania

   -poznanie głównych zasad przemawiania na forum

   -rozwijanie talentu oratorskiego

   -oswojenie ze sprzętem audiowizualnym

   -odkrywanie własnych uzdolnień, poznawanie swego wnętrza, rozwijanie

    osobowości

   -przygotowanie wybranych form retorycznych i prezentowanie na forum

   -wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych poprzez zabawę

   -rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, szacunek,

    kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość

   -umiejętność samokrytyki i samooceny

   -uodpornienie na stres.

   IV a, IV b, IV c

   22.

   Innowacja pedagogiczna dla uczniów pochodzących z Ukrainy ,, Poznaj polską kulturę"

   mgr Agnieszka Szydło

   mgr Agata Sztark

   Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I - VIII  szkoły podstawowej przyjeżdżających z Ukrainy. Jest to propozycja zajęć dodatkowych, które mają wzbogacić ofertę nauki języka polskiego w szkole, a tym samym wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej w języku polskim.

   Czas trwania zajęcia, to jedna jednostka lekcyjna (45 minut), raz w tygodniu. Innowacja polega na korelacji normalnych lekcji języka polskiego z żywą nauką języka podczas wycieczek po mieście ( poznawanie historii, zabytków, pomników), wizyty w bibliotece, muzeum, kinie itp.

   Cele ogólne:

     ·    wzbogacenie zasobu słownictwa w języku polskim,

     ·    rozwijanie umiejętności interpersonalnych,

     ·    rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim,

           konstruowania poprawnych wypowiedzi pod względem gramatycznym i

           fleksyjnym,

     ·    nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i myśli w sposób

           werbalny w języku polskim,

     ·    rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności,

     ·    wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,

     ·    przełamywanie barier strachu i nieśmiałości podczas kontaktów z osobami

           mówiącymi w innym języku,

     ·    stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania,

     ·    wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze.

    

    

   klasy I-VIII

   23.

   „OK zeszyt na lekcjach biologii”

   mgr Magdalena Rubaj

   OK zeszyt jest to narzędzie wspomagające każdego ucznia w procesie uczenia się. Jego podstawowym założeniem jest autorstwo ucznia, który swobodnie dokonuje wyboru w kwestii  kategoryzacji wiedzy i zapisywania użytecznych informacji oraz własnych refleksji. To uczeń staje się autorem swoich notatek, a nauczyciel nie narzuca i nie dyktuje „gotowej” wiedzy. Refleksja pozwala mu samodzielnie zweryfikować swoje umiejętności i zaplanować dalszą naukę.

   Ok zeszyt dzięki stałym elementom, takim jak podanie celu lekcji i kryteriów sukcesu, czyli na co należy zwrócić uwagę, porządkuje wiadomości i treści kształcenia. Nauczyciel wskazuje, co powinno się znaleźć w zeszycie, natomiast uczeń decyduje, w jaki sposób zanotuje potrzebne informacje.

   Ok zeszyt jest dla nauczyciela pomocą w kontrolowaniu i monitorowaniu pracy uczniów, a także wskazówką przydatną w planowaniu nauczania. Nie podlega ocenianiu.

   OK zeszyt pomaga również rodzicom we wspieraniu nauki dziecka, ponieważ dzięki kryteriom sukcesu rodzic wie, jakie umiejętności i wiedzę powinno przyswoić jego dziecko.

    

   klasy V-VII

    

   24.

   Innowacja

   „Cogito Ergo Sum- Na tropie łaciny”

    

   mgr Izabela  Wiktoria

   Woźniak

   Cele i zadania innowacji:

   • dążenie do stymulowania aktywności poznawczej uczniów;
   •  nauka języka łacińskiego;
   •  usprawnianie procesu myślenia;
   •  pomoc w nauce języków romańskich (włoski, kataloński, francuski etc.);
   • znajomość sentencji łacińskich pozwala lepiej zrozumieć historię oraz sztukę.

   Adresatami innowacji są uczniowie klas 5-8.

   Termin realizacji - październik 2023r. - czerwiec 2024r.

   Po zrealizowaniu treści programu innowacji uczeń powinien:

   • posługiwać się zwrotami łacińskimi w codziennej rozmowie z rodzicami, nauczycielami, przyjaciółmi.
   • lepiej wyrażać swoje myśli
   • znać lepiej historię starożytną
   • doskonalić swoją pamięć
   • może wziąć udział w konkursie szkolnym „ Na tropie łaciny”

    

    

    

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia