ZŁOTE I SREBRNE PIÓRO

    •  

     REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
     LAUREATA ZŁOTEGO I SREBRNEGO PIÓRA IMIENIA CZESŁAWA MIŁOSZA


     § 1


     1. Celem przyznawania statuetki Laureata Srebrnego i Złotego Pióra jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w edukacji.
     2. Jest to forma wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
     3. Możliwość otrzymania statuetki powinna motywować uczniów do osiągania jak najwyższych wyników.     W Szkole Podstawowej w Siemianicach w klasach IV-VIII w każdym roku szkolnym wybierani są najlepsi uczniowie w kategorii Laureata Srebrnego Pióra oraz klasie najwyższej w kategorii Laureata Złotego Pióra. W roku szkolnym 2018/2019 wybierani są również laureaci Srebrnego i Złotego Pióra w klasach II i III, a w roku szkolnym 2019/2020 tylko w klasach III.


     § 3


     1. Tytuł Laureata Srebrnego Pióra może otrzymać każdy uczeń w klasie II, III, który uzyskuje wzorowe wyniki w nauce, ma ocenę wzorową z zachowania, a ponad to aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły i zdobył minimum 35 punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w paragrafie 6.
     2. Tytuł Laureata Srebrnego Pióra może otrzymać uczeń klas IV – VIII, który uzyskuje celujące wyniki w nauce i ma ocenę wzorową z zachowania, tj.
     - w klasach IV – VI uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,50 oraz wzorową ocenę z zachowania,
     - w klasach VII – VIII uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,30 oraz wzorową ocenę z zachowania.


     § 4


     Tytuł Laureata Złotego Pióra może otrzymać:
     - w latach 2018/2019 i 2019/2020 każdy uczeń z klasy III , który w klasach młodszych zdobył dwukrotnie tytuł Laureata Srebrnego Pióra,
     - każdy uczeń klasy VIII, który w w klasach młodszych zdobył co namiej dwukrotnie tytuł Laureata Srebrnego Pióra.


     § 5


     1. Tydzień przed radą klasyfikacyjną wychowawcy klas składają do komisji wiosek o nadanie tytułu Laureata Srebrnego lub Złotego Pióra wraz z dokumentacją będącą zestawieniem osiągnięć ucznia (załącznik 1: klasy II-III oraz załącznik 2: klasy IV-VIII).
     2. Komisja w składzie: dyrektor, przewodnicząca zespołu humanistycznego, przewodnicząca zespołu klas I-III oraz pedagog zatwierdza złożone do niej propozycje oraz sporządza protokół z posiedzenia, który przedstawia do zatwierdzenia podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
     3. O ostatecznych wynikach decyduje komisja, a dyrektor powiadamia uczniów o uzyskanym tytule na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
     4. Komisja ma prawo przyznać tytuł uczniowi, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen, a wyróżnił się wybitnymi osiągnięciami, np. jest laureatem konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu wojewódzkim.


     § 6


     Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach, udział w życiu szkoły uczniom z klas II-III w latach 2019 i 2020.

     Lp.

     Obszar

     działalności ucznia

     Zasady (treść oceny)

     Liczba pkt.

     I

     Wyniki w nauce

     1.wiadomości wykraczają po za podstawę programową

     5

     2.ocena wzorowa z zachowania w klasa II-III

     5

     II

     Indywidualne sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych

     1.konkurs szkolny – uzyskanie I, II lub III miejsca

     2

     2.konkurs gminny – uzyskanie I, II lub III miejsca / wyróżnienie

     4/2

     3.konkurs powiatowy – uzyskanie I, II lub III miejsca / wyróżnienie

     5/3

     4.konkurs wojewódzki – uzyskanie I, II lub III miejsca / wyróżnienie

     6/4

     5.konkurs ogólnopolski – uzyskanie I, II lub III miejsca / wyróżnienie

     7/5

     6.konkurs międzynarodowy  – uzyskanie I, II lub III miejsca / wyróżnienie

     8/6

     III

     Udział w życiu szkoły

     1.aktywna działalność w samorządzie klasowym

     4

     2.działalność dodatkowa na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego

     5


     § 7


     W przypadku konkursów sportowych grupowych, w których wszyscy uczestnicy są nagradzani I, II lub III miejscem, punkty otrzymują tylko uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce.


     § 8


     W trakcie przyznawania tytułów Laureatów Złotego i Srebrnego Pióra we wszystkich kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje komisja. Regulamin może zostać znowelizowany w drodze uchwały RP.


     * Powyższy regulamin obowiązuje również oddziały gimnazjalne do momentu ich wygaśnięcia. Tytuł Laureata Złotego Pióra zostaje przyznany uczniom klas III GIM, jeżeli w dwóch
     poprzednich latach zdobyli tytuł Laureata Srebrnego Pióra.

      

     Wersja do pobrania: REGULAMIN_-_ZLOTE_I_SREBRNE_PIORO.pdf

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej