PROJEKTY

    • Projekty realizowane w ZSP im. Czesława Miłosza w Siemianicach
      w roku szkolnym 2023/24:

      

     Gminny Projekt Edukacyjny – „Baśnie i Mity Pomorza”

      

     Koordynator – mgr Jarosław Daniluk

     Współkoordynator – mgr Małgorzata Tabała

     Adresatami projektu są dzieci z klas II-IV szkół podstawowych Gminy Słupsk.

      Projekt realizowany będzie od 01.10.2023r. do 01.03.2024r.

     Głównym celem projektu  jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez poznawanie  literackich mitów i baśni Pomorza.

      

     Cele szczegółowe:

      

     • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, budzenie potrzeby kontaktu z książką;
     • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności do swojej małej ojczyzny;
     • rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą naszego regionu;
     • przekazywanie wartości i norm społecznych;
     • zapoznanie uczniów z bogactwem historycznym i kulturowym regionu przy wykorzystaniu mitów i baśni;
     • rozwijanie pasji czytelniczych poprzez możliwość wypowiadania się;
     • wyzwolenie u uczniów potrzeby i chęci podejmowania działań poznawczych;
     • zachęcanie uczniów do aktywności i inwencji twórczej;
     • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
     • rozwijanie umiejętności manualnych;
     • rozwijanie umiejętności głośnego czytania.
     • rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
     • poszukiwanie i podkreślanie przez uczniów swoich mocnych stron
     • motywowanie do współdziałania i współpracy w grupie
     • publiczne zaprezentowanie swoich spostrzeżeń, wrażeń i wytworów związanych z udziałem w projekcie
     • współpraca z bibliotekami gminnymi

      

     Wspólnie Mocniejsi - Uczmy się przez integrację (grupy 0a i 0b)

     Koordynator: Kamila Medwid

     Prowadzące: Karolina Świebodzińska, Marta Niedbajło, Monika Malinowska, Kamila Medwid

     Celem inicjatywy jest integrowanie uczestników z różnych środowisk społecznych i kulturowych, rozwijanie wrażliwości na różnice między ludźmi, promowanie kreatywności oraz naukę współpracy. Projekt skupia się na szerokim spektrum tematów, takich jak bajkowy świat, kreatywność, ekologia, język, projekty, biznes, pomysłowość, matematyka, odkrywanie, integracja, plastyka oraz sporty. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość rozwijania różnorodnych umiejętności i zainteresowań.

     Uczestnicy w ramach projektu będą realizować co dwumiesięczne zadania, które będą umieszczone w zakładce MISJE na stronie projektu.

     Organizatorem Ogólnopolskiego projektu ,, Wspólnie Mocniejsi - Uczmy się przez integracje  jest INTERESTING LESSON  UCZEŃ W SIECI  Bartosz Jarzynka     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zakamarek - ekotriki na kąciki

     Monika Jóźwiak,     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Razem w kosmosie

     Katarzyna Przybyłowicz,     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Cztery pory roku w mojej miejscowości

     Anita Matejko,

     Cele projektu:

     Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, więzi z najbliższym środowiskiem;

     Poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki regionu;

     Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;

     Integracja ze środowiskiem lokalnym;

     Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej;

     Poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych własnego regionu;

     Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej najbliższej okolicy;

     Rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

      

     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Luźne lekcje z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy

     Prowadząca: Matejko Anita

     Cele projektu:

     Przybliżenie dzieciom uczęszczającym do świetlicy szkolnej znanych postaci ze świata nauki;

     Zdobywanie wiedzy na temat znanych naukowców oraz ich odkryć;

     Rozbudzanie zainteresowania dzieci światem nauki;

     Poznawanie oraz wykonywanie różnorodnych eksperymentów;

     Rozwijanie kreatywnego oraz twórczego myślenia; Budowanie pozytywnych relacji w grupie poprzez współpracę.     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Angielski jest Fun-tastyczny

     Anita Matejko,

     Cele projektu: Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego“Angielski jest funtastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.
      

     #20 minut dla matematyki

     Koordynator Projektu: Marta Niedbajło

     Cele projektu: wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej                                z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli  i rodziców.

      

     BohaterOn w Twojej Szkole 2023.

     Izabela Woźniak

     Projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie lekcji na temat Powstania Warszawskiego w klasach 7-8, na podstawie materiałów udostępnionych na portalu dumnizpowstańców.pl i propagowanie wśród uczniów dowodów uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.  Za udział w akcji uczniowie dostaną dyplom oraz materiały graficzne dla szkół.

      

     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy Zmysłami

     odpowiedzialna Sylwia Bednarek

     zajęcia sensoterapii klasa (1-3)

     Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, poprzez tworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Przykładowe zadania do wykonania w ramach projektu to : sensoryczny tor przeszkód, masa plastyczna oraz dźwięki wokół Nas.

      

     SKS

     Jarosław Daniluk

     Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

      

     Program Klub 2023

     Magdalena Lis

     Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych.

      

     Program Lubella

     Magdalena Lis

     Akademia Lubella to program edukacyjny skierowany do klas VI-VIII szkół podstawowych. Celem programu jest edukacja młodzieży na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu. Akademia Lubella uczy nie tylko komponowania zróżnicowanych, wartościowych posiłków, ale również prawidłowych zachowań związanych z niemarnowaniem jedzenia i doceniania samodzielnego przygotowywania posiłków, a także wartości  płynących ze wspólnego spożywania posiłków.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia