Deklaracja dostępności

   • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach 

    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zssiemianice.pl.

    • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.
      

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

    Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Woronowicz, zssiemianice@gminaslupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 847 18 56 wew. 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

    Budynek położony jest na ulicy Słupskiej 42 w Siemianicach. Lokalizacja umożliwia dojazd autobusem lub własnym środkiem transportu. Najbliższy przystanek autobusowy – Siemianice, ul. Słupska (około 10 metrów) – przystanek PKS, linia autobusowa nr 2 obsługiwana jest pojazdami niskopodłogowymi.

    Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia główne oraz 6 wejść bocznych. Budynek A (oddział przedszkolny) – 1 wejście główne schodami oraz 1 wejście boczne od strony podwórka. Budynek B – 1 wejście główne schodami oraz 2 wejścia boczne Budynek C – 1 wejście główne - podjazd z poręczami oraz 3 wejścia boczne

    • Parking i miejsce postojowe: Na terenie parkingu znajduje się wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim. • Możliwość poruszania się na wózku, brak progów.

    •W obiekcie nie ma windy. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku C. W szkole istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w szkole.

    • Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres; zssiemianice@gminaslupsk.pl lub telefonicznie pod numerem (59) 8471856. • Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych.

    • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia