SPECJALIŚCI

   • Informuję, że w dniach 22.06.2020r. i 23.06.2020r. uczniowie mogą (po uprzednim zgłoszeniu się i przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID-19, należy również uprzednio dostarczyć do szkoły uzupełnione oświadczenie rodziców o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych) skorzystać bezpośrednio z pomocy doradcy zawodowego w logowaniu do szkół ponadpodstawowych, w  ZSP w sali informatycznej według harmonogramu.
     

    klasa 8a - 22.06.2020r.

    - 1 grupa w godz.14.00 - 15.00  według numeracji w dzienniku od 1 do 9
    - 2 grupa w godz.15.00 - 16.00 według numeracji w dzienniku od 10 do 18

     

    klasa 8b - 23.06.2020r.

    - 1 grupa w godz.14.00 - 15.00  według numeracji w dzienniku od 1 do 9
    - 2 grupa w godz.15.00 - 16.00 według numeracji w dzienniku od 10 do 18

     

    Termin dla klasy 8b może ulec zmianie jeżeli zgłosi się mniejsza ilość osób, o czym poinformuję na librusie.
     

    Dokumenty do szkół ponadpodstawowych można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail szkoły). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych proszę o kontaktowanie się doradcą zawodowym poprzez librusa lub na platformie Teams.

    doradca zawodowy Małgorzata Tabała

    Dyrektor szkoły,
    Danuta Konkol

   • Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

    1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
    2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
    3. Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata, pracy,  instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
    4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
    5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
    6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.
    7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
    • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły,
    • realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowe, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
    1. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
    2. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.
    3. Współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

     

     

     

    • MATERIAŁY DO SAMOKSZTAŁCENIA

    • 1.Testy i kwestionariusze zawodowe

     Opis: Zestaw testów i kwestionariuszy, w tym m.in.:

     • TEST Inteligencji Emocjonalnej GOLEMANA
     • Test preferencji zawodowych
     • Zainteresowania i predyspozycje zawodowe
     • Jakie studia? Test na zainteresowania
     • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
     • Poznaj swój typ osobowości – test zawodowy
     • Test osobowości – poznaj swój profil zawodowy
     • Test temperamentu
     • Test zdolności zawodowych

      

     https://testy-zawodowe.pl/testy/ankieta-sklonnosci-zawodowych     2.Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

     Opis: Projekt swoim działaniem obejmuje wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. W ramach projektu opracowano Kalejdoskop Kariery - narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno-wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ i uczniów dorosłych. Wsparciem objęte zostały szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe.

     http://www.klockikariery.ore.hm.pl/gra/10     3. Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, edukacji i aktywizacji zawodowej

     Opis: PLANER KARIERY - do planowania kariery edukacyjno-zawodowej).

     http://www.perspektywy3d.pl/     4. Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - pakiet edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponad gimnazjalna)

     Opis: Vademecum zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia, jak też przygotowanie planów jego kariery zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji. Zasoby:

     • Vademecum Talentu. Podręcznik mentora
     • Informatory dla użytkowników metody
     • Portfolio Vademecum Talentu - podręczniki dla uczniów różnego typu szkół
     • Scenariusze zajęć grupowych
     • Testy
     • Przewodniki po wolnym czasie

      

     http://scholaris.pl/zasob/66993

     http://scholaris.pl/zasob/66992

     http://scholaris.pl/zasob/66994     5. Scenariusz „Co dalej? Planuję swoją karierę edukacyjno-zawodową”

      

     http://www.progra.pl/pobierz/scenariusz_ponadgim.pdf     6. Doradztwo edukacyjno -- zawodowe

      

     https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/     7. Przewodnik po Zawodach

     Opis: baza danych zarządzana przez MPiPS, zawiera opisy 573 zawodów.

     Składowe opisu: Inna nazwa zawodu, Charakterystyka, Teczka, Rynek pracy (Liczba bezrobotnych, Liczba ofert pracy), Informacja lokalna, Profil zawodu, Przeciwwskazania.

      

     https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody     8.  Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, edukacji i aktywizacji zawodowej

     Opis: GALERIA ZAWODÓW - z multimedialnymi prezentacjami 194 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

      

     http://www.perspektywy3d.pl/     9. Gra. Wymień trzy zawody

      

     https://mapakarier.org/inspirations/idea/15/gra-wymien-trzy-zawody     10. Gra. Miasto zawodów

      

     https://mapakarier.org/city     11. Ścieżki kariery

      

     https://mapakarier.org/paths

      


    • WYJŚCIE DO SĄDU

    • "Udział uczniów klas siódmych w rozprawie sądowej w roli obserwatorów"

      

     Sąd Rejonowy w Słupsku od kilku lat realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży, którego celem  jest:

     • zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży,
     • świadome kształtowanie wyobrażeń młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych, 
     • wysoka wartość poznawczo-wychowawcza organizowanych spotkań edukacyjnych.

           Uczniowie klas siódmych oprócz obserwacji rozprawy sądowej (groźby karalne), mieli możliwość zadania pytań  sędzi Sądu Rejonowego, na temat organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz specyfiki procesu karnego.


      Lekcja zawodoznawcza  w sądzie wywarła na młodzieży ogromne wrażenie. To najlepsza forma profilaktyki - zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za własne czyny.

     Zapraszamy do galerii.

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej