Nawigacja

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach

 ROZDZIAŁ I
§ 1
1. Samorząd uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
b. na szczeblu szkoły : samorząd uczniowski.
 
§ 2
1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie szkoły oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c.   prawo do rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
d. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski może wyrażać opinię o pracy nauczyciela. 
 
ROZDZIAŁ II
Samorząd klasowy
§ 1
1. Samorząd klasowy składa się z:
a. przewodniczącego;
b. zastępcy przewodniczącego;
c.   skarbnika.
2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
 
§ 2
1.  Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
a. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
b. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
c.   występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
d. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską;
e. informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;
f.    inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.
 
ROZDZIAŁ III
Samorząd uczniowski 
§ 1
1. Samorząd uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatów.
2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:
a. przewodniczący;
b. zastępca;
c. skarbnik;
d. sekretarz
e. rzecznik praw ucznia (jest opiekun samorządu);
f. członkowie samorządu.
3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
4. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV - VI.
5. Przewodniczący samorządu uczniowskiego koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
6. Samorząd uczniowski obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna samorządu. Zebrania samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
§ 2
1. Do zadań podstawowych samorządu uczniowskiego należy:
a. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
b. występowanie do opiekuna samorządu z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;
c.   gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
d. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
 
ROZDZIAŁ IV
Wybory do samorządu uczniowskiego
§ 1
1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września.
2. Wybory są tajne.
3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV, V, VI.
4. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klasy IV, V, VI.

§ 2
1. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego.
2. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.

§ 3
1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
2. Komisja wyborcza składa się z przedstawicieli poszczególnych klas.
3. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 4
1. Kandydatami na członków samorządu uczniowskiej mogą być uczniowie klas IV, V, VI.
2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia trzech kandydatów. 
3. Każdy z kandydatów do samorządy uczniowskiego zobowiązany jest do przedstawienia programu.
4. Program nowo wybranego przewodniczącego rady uczniowskiej zaprezentowany zostanie na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

§ 5
1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
2. Czterech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu uczniowskiego i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza.
3. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną członkami samorządu uczniowskiego.
 

ROZDZIAŁ V
Zadania samorządu uczniowskiego
§ 1
1. Do zadań samorządu uczniowskiego należy przede wszystkim:
a. ochrona interesów ucznia na szczeblu szkolnym;
b. reprezentowanie szkoły podczas uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
c. reprezentowanie uczniów wobec rady pedagogicznej;
d. występowanie z inicjatywą organizowania imprez szkolnych takich jak; Andrzejki, Zabawa Choinkowa, poczta Walentynkowa;
e. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (życzenia, różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki surowców wtórnych itp.);
f.  inne zadania wynikające z zadań organizacyjnych szkoły.
 

ROZDZIAŁ VII
Opiekun samorządu uczniowskiego
§ 1
1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje rada pedagogiczna.
2. Opiekuna samorządu uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad samorządu uczniowskiego i koordynatora jej działalności.
4. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe
1. Regulamin samorządu uczniowskiego uchwalają samorządy klasowe klas I - VI.
2. Rada uczniowska może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana od uczniów klas IV - VI.
3. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu uczniowskiego.
4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć