Regulamin Samorządu

    • Nagłówek

    • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach

      ROZDZIAŁ I
     § 1
     1. Samorząd uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
     2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
     a. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
     b. na szczeblu szkoły : samorząd uczniowski.
      
     § 2
     1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie szkoły oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
     a. prawo do zapoznania się z programem nauczania;
     b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
     c.   prawo do rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
     d. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
     2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski może wyrażać opinię o pracy nauczyciela. 
      
     ROZDZIAŁ II
     Samorząd klasowy
     § 1
     1. Samorząd klasowy składa się z:
     a. przewodniczącego;
     b. zastępcy przewodniczącego;
     c.   skarbnika.
     2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
      
     § 2
     1.  Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
     a. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
     b. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
     c.   występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
     d. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską;
     e. informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;
     f.    inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.
      
     ROZDZIAŁ III
     Samorząd uczniowski 
     § 1
     1. Samorząd uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatów.
     2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:
     a. przewodniczący;
     b. zastępca;
     c. skarbnik;
     d. sekretarz
     e. rzecznik praw ucznia (jest opiekun samorządu);
     f. członkowie samorządu.
     3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
     4. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV - VI.
     5. Przewodniczący samorządu uczniowskiego koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
     6. Samorząd uczniowski obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna samorządu. Zebrania samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
      
     § 2
     1. Do zadań podstawowych samorządu uczniowskiego należy:
     a. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
     b. występowanie do opiekuna samorządu z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;
     c.   gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
     d. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
      
     ROZDZIAŁ IV
     Wybory do samorządu uczniowskiego
     § 1
     1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września.
     2. Wybory są tajne.
     3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV, V, VI.
     4. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klasy IV, V, VI.

     § 2
     1. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego.
     2. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.

     § 3
     1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
     2. Komisja wyborcza składa się z przedstawicieli poszczególnych klas.
     3. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

     § 4
     1. Kandydatami na członków samorządu uczniowskiej mogą być uczniowie klas IV, V, VI.
     2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia trzech kandydatów. 
     3. Każdy z kandydatów do samorządy uczniowskiego zobowiązany jest do przedstawienia programu.
     4. Program nowo wybranego przewodniczącego rady uczniowskiej zaprezentowany zostanie na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

     § 5
     1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
     2. Czterech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu uczniowskiego i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza.
     3. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną członkami samorządu uczniowskiego.
      

     ROZDZIAŁ V
     Zadania samorządu uczniowskiego
     § 1
     1. Do zadań samorządu uczniowskiego należy przede wszystkim:
     a. ochrona interesów ucznia na szczeblu szkolnym;
     b. reprezentowanie szkoły podczas uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
     c. reprezentowanie uczniów wobec rady pedagogicznej;
     d. występowanie z inicjatywą organizowania imprez szkolnych takich jak; Andrzejki, Zabawa Choinkowa, poczta Walentynkowa;
     e. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (życzenia, różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki surowców wtórnych itp.);
     f.  inne zadania wynikające z zadań organizacyjnych szkoły.
      

     ROZDZIAŁ VII
     Opiekun samorządu uczniowskiego
     § 1
     1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje rada pedagogiczna.
     2. Opiekuna samorządu uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.
     3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad samorządu uczniowskiego i koordynatora jej działalności.
     4. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

     ROZDZIAŁ VIII
     Przepisy końcowe
     1. Regulamin samorządu uczniowskiego uchwalają samorządy klasowe klas I - VI.
     2. Rada uczniowska może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana od uczniów klas IV - VI.
     3. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu uczniowskiego.
     4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej