Stypendia

    • Nagłówek


    • WYPRAWKA SZKOLNA

     Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w bieżącym roku szkolnym. Klasy, etapy edukacyjne, a także kryterium dochodowe dotyczące uzyskania wyprawki szkolnej określa co roku Rozporządzenie Rady Ministrów.

     Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje się także uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w bieżącym roku szkolnym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

      


     STYPENDIUM SZKOLNE

     Stypendium jest przewidziane dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie netto nie może przekroczyć 456 zł.

     O stypendium występuje się do 15. 09. każdego roku. Uzyskaną pomoc finansową należy przeznaczyć na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku.

      


     STYPENDIUM WÓJTA GMINY SŁUPSK 

      

     Więcej informacji oraz załączniki dostępne tutaj.


     STYPENDIUM STAROSTY POWIATU SŁUPSKIEGO

     Stypendium jest przewidziane dla najlepszych sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Można się o nie starać do 31. 01. każdego roku.

      


     STYPENDIUM MARSZAŁKOWSKIE

     Uczniowie o osiągnięciach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym o średniej ocen nie niższej niż:

     - w szkole podstawowej 5,0,

     - w gimnazjum 4,7,

     mogą się starać o Stypendium Marszałkowskie.

     Preferowani są kandydaci mający osiągnięcia na szczeblu ponadwojewódzkim.

     Z wymogu średniej ocen mogą być zwolnieni uczniowie- laureaci i finaliści olimpiad, konkursów i turniejów szczebla ponadwojewódzkiego.

     Dodatkowymi kryteriami uzupełniającymi, branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:

      1. stopień trudności pokonywany przez kandydata w uzyskaniu osiągnięć, np. niepełnosprawność,

      2. współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie, działalność na rzecz szkoły i środowiska.

     O stypendium występuje się do 15 września danego roku.

      


     STYPENDIUM UNIJNE 
     (w ramach projektu „Pomorskie- dobry kurs na edukację”)

     O wsparcie stypendialne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

     1. W roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium będą uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,

     2. Posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego,

     3. Pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie (za rok 2012) nie przekraczał 1078zł lub 1246zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),

     4. Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:

     a) w klasie VI SP- co najmniej 5,0,

     b) w gimnazjum- co najmniej 4,75,

     1. Uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek średnią ocen z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych co najmniej 5,0, przy czym:

     a) w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek będą uczniami klas pierwszych gimnazjum, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z trzech przedmiotów: matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia VI klasy),

     b) w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą uczniami klas II i III gimnazjum lub uczniami szkół ponadgimnazjalnych, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z dwóch przedmiotów: matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno- przyrodniczego lub technicznego (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia właściwej klasy),

     6. Uzyskali na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:

     a) co najmniej 30 pkt ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, lub

     b) co najmniej 60 pkt łącznie z obu części: humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych do 2011r., lub

     c) co najmniej 240% łącznie z dwóch części: humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych od 2012r. (przyjmując, że sumuje się otrzymany wynik procentowy z każdego zakresu obu wymienionych części.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej