Nawigacja

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ  IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH
„ EDUKACJA NA MIARĘ CZASU”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach", zwane dalej: „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą jest miejscowość Siemianice. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i obowiązujących umów międzynarodowych.

 §3.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104, z późn.zm. ) , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 

§4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 

§5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych może zatrudniać pracowników.
 
 §6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem edukacji, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.
 
§7.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
                                          
ROZDZIAŁ II
Cele działania

§8.
Celami Stowarzyszenia są:
1) rozwój bazy materialnej Zespołu Szkół w Siemianicach,
2) finansowanie zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) rozwijających  indywidualne zainteresowania uczniów,
3) rozwijanie  aspiracji naukowych, artystycznych i sportowych uczniów,
4) organizacja rekreacji i wypoczynku uczniów, a w szczególności tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej,
5) utrzymywanie ścisłych kontaktów między Zespołem Szkół w Siemianicach a jej absolwentami, a w szczególności organizacja zjazdów,
6) fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów  Zespołu Szkół w Siemianicach oraz jej absolwentów,
7) dofinansowanie posiłków uczniów w Zespole Szkół w Siemianicach,
8) pomoc rzeczowa dla uczniów,
9) dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących pobytu uczniów w szkole, a w szczególności mających na celu walkę z narkomanią i alkoholizmem,
10) promowanie i rozwijanie prac naukowych (badawczych) nad historią szkoły i regionem, a także prac uczniów,
11)doskonalenie nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Siemianicach,
12) promowanie aktywności obywatelskiej.
                                          
 §9.
    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
     1)gromadzenie niezbędnych środków finansowych i przekazywanie ich na    
       cele wskazane w §8,
     2)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
     3)inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
     4)popularyzowanie osiągnięć Zespołu Szkół,
     5)inspirowanie i koordynacja inicjatyw społecznych związanych z realizacją
        celów Stowarzyszenia,
     6)organizacja zjazdów, konferencji i sympozjów,
     7)współpraca z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, związkami
       zawodowymi, partiami politycznymi, środowiskami naukowymi i
       samorządowymi na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
    8)udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz
        wyrównywanie szans tych uczniów,
    9)prowadzenie działalności charytatywnej,
 10)ochronę i promocję zdrowia, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11) wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego dotyczącą celów statutowych w zakresie:
    1)pomocy społecznej,
    2)działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
    3)działalności wydawniczej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art.7-10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność odpłatna może dotyczyć przedsięwzięć określonych w §9 pkt.2 i 3.
 
§10.
Stowarzyszenie w celu realizacji swoich statutowych działań może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
                                          
ROZDZIAŁ   III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
 
§11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)zwyczajnych,
2)honorowych ,
3)wspierających.
 
§12.
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia. Działają one w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 

§13.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:
                  1) złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata;
                  2) podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu
                    wstępującego w poczet członków zwyczajnych.
2. Od negatywnej uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej.
3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym i powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 

§14.
1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
                  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli
                    I znaczenia Stowarzyszenia,
                  2) dbać o jego dobre imię,
                  3) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
                  4) zabiegać o tworzenie pozytywnej opinii w środowisku na rzecz
                      Zespołu Szkół w Siemianicach,
                  5) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
                  6) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów praw oraz
                       zasad etycznego postępowania. 
2. Członkowi zwyczajnemu przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3.Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
                        1)składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów
                          i funkcjonowania Stowarzyszenia,
                         2)korzystać z lokali Stowarzyszenia,
                         3)posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki
                             Stowarzyszenia,
                         4)korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia
                             w swojej działalności,
                         5)korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
                            Stowarzyszenie.
 
§15.
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego   Stowarzyszenie.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w §14 ust.3 pkt. 1-5.                                    
 
§16.
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
                   1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
                     zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
                    2)utraty zdolności do czynności prawnych,
                    3)wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia
                       zasad statutowych,
                    4)pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem
                      sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wyklucze
                      niu przez Zarząd Stowarzyszenia,
                     5)śmierć członka.
2. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 2,3,4 i 5 Walne Zgromadzenie. Organ podejmujący uchwałę zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazując organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
 
 §17.
Władzami Stowarzyszenia są:
           1) Walne Zgromadzenie ,
           2) Zarząd,
           3) Komisja Rewizyjna.
 

§18.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 
§19.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.    
                                          
§20.
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie .
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż co dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, który zawiadamia o jego terminie , miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
            1) uchwalanie programu działania i kierunków działalności
                merytorycznej Stowarzyszenia;
            2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności
               władz naczelnych Stowarzyszenia;
             3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
             4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
              Rewizyjnej;
            5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
            6) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
            7) podejmowanie uchwał o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu
                jego majątku;
            8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie
              innych jednostek organizacyjnych; 
             9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
            10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność   Zarządu;
             11)ustanie członkostwa,
             12) podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania składek członkowskich.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych ,z uwzględnieniem ust. 3.  
7.Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 
§21.
1.Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób wybieranych ze wskazaniem na funkcję przez Walne Zgromadzenie spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzą:
                1) prezes,
                2) dwóch wiceprezesów,
                3) sekretarz,
                4) skarbnik.
4. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa regulamin wewnętrzny z tym, że sekretarz nadzoruje pracę biura Stowarzyszenia, odpowiada za bieżącą działalność i funkcjonowanie struktur.
5. Dla ważności pism i dokumentów w sprawach bieżących wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, a w sprawach finansowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
 
  
§22.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
         1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
         2)przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
         3)kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
             statutu,
         4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
         5)uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza
            wydatków i działalności finansowej,
         6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
         7) podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku
            Stowarzyszenia,
         8) zatrudnianiu pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 

§23.
1.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes lub inny członek Zarządu wskazany w regulaminie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu są zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nich udział co najmniej trzech jego członków.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.
 

§24.
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
4. Członkowie Komisji:
             1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
             2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 

§25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)       kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całości działalności Stowarzyszenia,
2)       kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia,
3)       składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
4)       występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
5)       dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§26.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §17 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§27.
Zabronione jest:
1)       udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organu lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)       przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich szczególnie, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)       wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)       umożliwienie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
 
§28.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
 
§29.
1.Na fundusze składają się :
                 1) składki członkowskie,
                 2) dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych,
                 3) dotacje i subwencje,
                 4) darowizny,
                 5) spadki i zapisy.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu czternastu dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie.
 
§30.
1.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Dla ważności pism i dokumentów w sprawach finansowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe 
 
 §31.
1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów członków w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
 
  
§32.
Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Założycielskie.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć