Nawigacja


Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
5. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Planowane zadania
1. Wybór kandydatów do SU - przygotowanie kampanii wyborczej kandydatów.
2. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego.
3. Zebranie gospodarzy klas i wybranych kandydatów do SU:
- wybór przewodniczącego SU,
- zastępcy przewodniczącego SU,
- sekretarza SU,
- skarbnika SU,
- organizacja nowego roku szkolnego.
4. Oprawa imprez i uroczystości szkolnych.
5. Akcja „Szczęśliwy numerek”.
6. Planowanie wyjazdów do teatru i kina.
7. Prawa i obowiązki ucznia. Tworzenie Katalogu praw i obowiązków ucznia.
8. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji szkoły.
9. Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
10. Włączanie się do ogólnopolskich akcji charytatywnych.
11. Dzień wróżb w naszej szkole – dyskoteka andrzejkowa.
12. Akcja „Pomóż Mikołajowi” – zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki świątecznych darów na potrzeby dzieci.
13. Zorganizowanie przez samorządy klasowe Mikołajek w swoich klasach.
14. Przygotowanie do wigilii klasowej.
15. Złożenie sprawozdania z działalności SU za I semestr.
16. Zabawa karnawałowa dla Szkoły Podstawowej.
17. Walentynkowa Poczta Serduszkowa.
18. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć