Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    • Nagłówek

    • REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     W GIMNAZJUM PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH
      
     I. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
     Zasady wybierania i działania organów SU określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
     Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
      Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
     - prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
     - prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
     - prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
     - prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu,
     - prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
      
     II. 1.Organami samorządu są:
     Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się z :
     -  przewodniczący SU
     - zastępcy
     - sekretarza
     Forum klasowe SU składające się z przewodniczących samorządu klasowego.
     2. Kadencja organów SU trwa 1 rok.
     3. Na wniosek  Rady SU w celu zasięgnięcia opinii w sprawach ważnych dla szkoły może zostać przeprowadzone referendum wśród całej społeczności uczniowskiej.
     4. Wybór do Rady SU jest wyróżnieniem, tym większym, że wyboru dokonują sami uczniowie obdarzając kandydata zaufaniem.
      
     III. 1. Przewodniczący samorządu klasowego wchodzi w skład forum. Przewodniczący klasy zobowiązuje się:
     a. działać na rzecz uczniów,
     b. brać czynny udział w spotkaniach forum, planowanych pracach,
     c. uczęszczać na zebrania forum (nieobecność na trzech kolejnych zebraniach powoduje złożenie wniosku przez forum o zmianę przewodniczącego klasy),
     d. przekazywać klasie i wychowawcy uzyskane informacje z zebrań,
     e. wnioski i prośby kolegów przekazywać na zebraniach forum,
     f. odpowiadać za udział klasy w konkursach i realizowanie kalendarza imprez,
     g. dawać dobry przykład swoim zachowaniem.
      
     IV.  1. Forum SU jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów.
     2. Do kompetencji forum należy:
     -     zatwierdzanie programu prac SU, kalendarza imprez,
     -     reprezentowanie opinii i interesów  społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, realizacji programu wychowawczego,
     -     przyjmowanie i zatwierdzanie wniosków uczniów,
     -     czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole
     -     zwrócenie się do klasy z prośbą o odwołanie i wybór nowego przewodniczącego klasy – członka forum, jeżeli nie wykonuje powierzonych mu zadań,
     -     wybór nauczyciela, który będzie opiekunem SU i rzecznikiem praw ucznia,
     -     uchwalanie regulaminu samorządu, dokonywanie zmian lub uzupełnień w regulaminie,
     3. Forum podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
     4. Forum może powoływać komisje stałe i doraźne np.:
     -     komisja ds. informacji (prowadzenie kroniki, współpraca z gazetką),
     -     komisja ds. organizacji imprez szkolnych.
     5. Zebrania forum zwołuje opiekun SU, rada SU, przewodniczący SU nie rzadziej niż raz na miesiąc.
      
     V. 1. Do kompetencji Rady SU należy:
     -     kierowanie pracą forum,
     -     zwoływanie forum,
     -     opracowywanie i przedstawianie projektu programu pracy samorządu,
     -     realizowanie programu prac samorządu,
     -     reprezentowanie opinii uczniów wobec dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców,
     -     reprezentowanie społeczności uczniowskiej.
     Zebrania Rady SU odbywają się według potrzeb.
      
     VI. 1. Do kompetencji przewodniczącego SU należy:
     -   reprezentowanie samorządu wobec rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrekcji,
     -   kierowanie pracą samorządu,
     -   zwoływanie i przewodniczenie zebraniom rady SU, forum.
      
     W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH REGULAMINEM SU DECYZJE PODEJMUJE FORUM  WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.
     REGULAMIN  SU WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEGO ZATWIEDZENIA PRZEZ SPÓŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej