Program Comenius

    • Nagłówek

    • Projekt Comenius 'European Citizenship Through Drama' zakończył się w dniu 31.08.2015 roku.

     W naszej szkole odbył się w maju 2015 wielki finał tego projektu, połączony z 10-leciem nadania szkole imienia.  Projekt okazał się ogromnym sukcesem, a szkoła otrzymała tytuł Dobrej Praktyki

     i została wyrózniona spośród setek szkół w Polsce. Nasze doświadczenie służy teraz wielu instytucjom, a rezultaty międzynarodowej wspólpracy zostały upublicznione między innymi w bazie EST, na stronie szkoły, w loklanych gazetach.

     Od 01.09.2016 roku zaczęliśmy kolejny projekt europejski Erasmus +, który tym razem będzie dotyczył pokonywnia różnego rodzaju stereotypów.

      

     Współpraca pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi, od przedszkola po uniwersytet, stała się rzeczywistością w 18 państwach europejskich zaangażowanych w działania programu Comenius, który został przyjęty przez Radę Ministrów U.E. w marcu 1995 roku (obecnie do realizacji programu zostały zaproszone kraje stowarzyszone z U.E. oraz Cypr). Celem programu Comenius, programu Unii Europejskiej dla transnarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

     COMENIUS stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

     Comenius jest jedenym z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie: 
     - partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
     - uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; 
     - przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

     Program COMENIUS wspiera rozwój wielostronnej współpracy szkół. Współpraca taka wymaga utworzenia grupy składającej się z co najmniej trzech szkół z różnych krajów Unii Europejskiej i maksymalnie dwóch szkół z różnych krajów stowarzyszonych. Głównym zadaniem każdego z partnerów w grupie jest współpraca w ramach Europejskich Programów Edukacyjnych, koncentrująca się na tematach, które interesują większość, jak na przykład dziedzictwo kulturowe, zagadnienia związane ze środowiskiem, nauką lub techniką. Projekt dotyczy całej grupy i tworzy integralną część programu kształcenia wszystkich uczestniczących szkół. Wybór tematu powinien opierać się na podejściu interdyscyplinarnym.

     Ponadto COMENIUS umożliwia realizację wizyt przygotowawczych, wymiany nauczycieli, wyjazdów studyjnych dyrektorów szkół oraz działań w zakresie teacher placement - zatrudniania nauczycieli w przemyśle i biznesie w innych krajach uczestniczących w projekcie, w celu realizacji specjalnych zadań w przedsiębiorstwie związanym ze specyfiką projektu. Przyczynia się to do rozwijania metod pracy i pomocy naukowych dla nauczycieli i uczniów, współpracy pomiędzy uczniami, wymiany informacji i ekspertyz. Formy te należą obecnie do codziennej rzeczywistości w wielu szkołach w całej Europie.

     Wsparcie finansowe można otrzymać na opracowywanie, rozwijanie i wprowadzanie w życie projektów, na spotkania i wymian nauczycieli, na rozwój przygotowywanych materiałów dydaktycznych oraz organizowanie dyrektorom szkół składania wizyt w szkołach partnerskich za granicą w celu nadzorowania postępów pracy nad projektem.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej