Projekty zakończone

   • Radosna Szkoła

   • W ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu rządowego Radosna Szkoła nasza placówka wygrała projekt na modernizację istniejącego placu zabaw. Zdobyliśmy 160 tys. zł, które do końca roku zamieni się w nowoczesny, bezpieczny i piękny plac zabaw. Planujemy ułożyć pomarańczowo-niebieską gumową nawierzchnie oraz specjalną trawę, aby zabawa dla dzieci była jeszcze przyjemniejsza. Zakupione zostaną również nowe urządzenia i zabawki do rekreacji dla najmłodszych, a niektóre zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsca. Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują odpowiedniej dawki ruchu i aktywności fizycznej. To właśnie tego typu stymulacja wspomaga pracę mózgu oraz prawidłowy rozwój, co ma kluczowe znaczenie w dojrzewaniu naszych pociech. Urządzimy więc miejsce na świeżym powietrzu dla najmłodszych dzieci z Punktu Przedszkolnego, oddziału zerowego, ale również na tym placu zabaw będą mogły zostać zrealizowane założenia programu wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III. Ma to być miejsce, gdzie dzieci będą miały dostęp do rozmaitych urządzeń, dzięki którym poprzez odpowiednie ćwiczenia będą mogły rozwijać koordynację ruchową. Wszystko to ma się odbywać przede wszystkim poprzez zabawę, dlatego też plac zabaw będzie wyposażony w różnego rodzaju sprzęty umożliwiające wykonywanie ciekawych ćwiczeń, zachęcających dzieci do brania w nich udziału.
    Dziec­ko ak­tyw­ne ru­cho­wo to dziec­ko le­piej ad­ap­tu­ją­ce się do no­wych lub zmie­nia­ją­cych się wa­run­ków. Zdro­wie, ra­dość, od­por­ność, spraw­ność fi­zycz­na, za­ufanie do wła­snych sił, wy­trwa­łość i u­mie­jęt­ność współ­pra­co­wania w ze­spo­le to tylko nie­któ­re z cech ma­lu­cha, któ­re­mu za­pew­nia się od­powied­nią ilość ruchu. Program Radosna Szkoła jest wspaniałą okazją dla każdej szkoły na zbudowanie pięknego placu zabaw, który dostarczy jej uczniom zabawy na długie lata.

   • Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli

   • Nasza szkoła bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli odbywającej się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej).

    Uczestnictwo w programie odbywa się za pośrednictwem Internetu i polega na przejściu przez 3 etapy: zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, udział w szkoleniu e-learningowym oraz sprawdzenie zdobytej wiedzy w teście. Dzięki udziałowi poszczególnych użytkowników serwisu szkoła zdobywa punkty w Rankingu Szkół. Szkoły, które po zakończeniu obecnej edycji znajdą się w pierwszej dwudziestce Rankingu Szkół, otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli.

   • Projekt z zakresu lekkiej atletyki

   • Projekt sportowy z lekkiej atletyki był ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projektem objęci zostali uczniowie szkoły podstawowej z klas IV, V i VI. Projekt trwał od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku. Każdy uczeń objęty projektem miał 25 godzin zajęć dodatkowych, które zostały poświęcone tylko konkurencjom technicznym z lekkiej atletyki. Projekt był nieodpłatny dla uczniów i uczestniczyli w nim tylko uczniowie chętni. Miał on na celu:

    - zwiększenie sprawności fizycznej uczniów,
    - zorganizowanie czasu wolnego dzieciom,
    - odwrócenie uwagi od chęci sięgania po używki.

   • Zdolni z Pomorza

   • Do projektu realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację". Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, zakwalifikowało się troje naszych uczniów z klas I gimnazjum. Są to:

    - Błażej Smorawski,
    - Judyta Bordakiewicz,
    - Filip Mazowiecki.

    Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

    Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.

    Regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych ma stanowić spójne rozwiązanie pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym, dzięki czemu każde dziecko w województwie pomorskim, które zostanie zidentyfikowane jako uzdolnione, otrzyma odpowiednie wsparcie. Elementem modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych; ma być również identyfikacja i wsparcie tych nauczycieli, którzy potrafią podejmować działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych. 

   • Youngster

   • Projekt Youngster, do którego przystąpiliśmy od 1 września 2013 roku, to projekt dla klas III gimnazjum. Jest to projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz wydawnictwa Macmillan. Jego innowacyjność polega na tym, że zajęcia prowadzone są w zupełnie inny sposób niż lekcje. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę w zakresie języka angielskiego. Udział w Programie YOUNGSTER to przede wszystkim korzyści dla jego uczestników, czyli uczniów gimnazjum. To rozwój w zakresie umiejętności językowych, motywacji do samorozwoju, przełamywanie barier ekonomicznych i psychologicznych przy wyborze kierunku dalszej nauki oraz rozwijanie kompetencji kluczowych.

    Program YOUNGSTER to program nauki języka angielskiego adresowany do wszystkich uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Dodatkowe zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Program nie powtarza treści podręczników stosowanych przez daną szkołę w nauczaniu języka angielskiego, co oznacza, że uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z innych podręczników niż wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych. Uczniowie wszystkie podręczniki i ćwiczenia otrzymają za darmo. Zajęcia są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania (do 15 uczniów w grupie), wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych tygodniowo dla każdej z grup przez cały rok. Wydawnictwo Macmillan zapewnia za darmo dla każdej z grup odpowiednie podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Po ukończeniu zajęć w ramach tego programu uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty. Zajęcia w ramach Programu YOUNGSTER to przeciwieństwo typowych zajęć dydaktycznych w szkole. Przede wszystkim nie będzie tu klasówek, odpytywania, zadawania prac domowych, stawiania ocen, a więc wszystkich tych elementów, które w szkole służą zazwyczaj do dyscyplinowania uczniów. W tym programie nie ma przysłowiowego kija, jest tylko marchewka. YOUNGSTER to nie tylko zajęcia w ławkach, ale także wycieczki, biwaki, gry i zabawy. Opłata, którą muszą ponieść uczestnicy, to jedyne 5 zł miesięcznie. Opłatę taką narzuca sponsor, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

   • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

   • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności”


    Program ten jest realizowany w zadaniu nr 2 na temat: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”. Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Głównym realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, a partnerami są:

    - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
    - Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
    - Polskie Towarzystwo Dietetyki.


    Czas realizacji projektu – od roku szkolnego 2012/13 do 2014/15


    W ciągu najbliższych 5 lat program będzie realizowany w 100 placówkach, w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.    Oto podjęte przez nas działania w ramach realizacji projektu:

   • Europejski Tydzień Sportu

   • Europejski Tydzien Sporu odbywał sie 26.05. - 01.06.2015r., przez caly tydzien trwała w naszej szkole sportowa rywaizacja. Począwszy od taneczej Zumby, gry w ringo, dyscyplin lekkoatletycznych oraz zabaw sportowych!

    Celem zawodów nie były puchary i nagrody tylko dobra zabawa i zdrowa, sportowa rywalizacja.

    Głównym celem zajęć, które zapoczątkowane zostały przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jest:

    • promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
    • uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
    • rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
    • poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

    Zapraszamy do obejrzenia galerii.

   • Żyję zdrowo i aktywnie - Gimnazjum

   • „Żyję zdrowo i aktywnie” pod takim hasłem odbył się w naszej szkole apel na temat zdrowego trybu życia.  Wszystkie klasy gimnazjum miały za zadanie przebrać się za dowolnie przez siebie  wybrane warzywo, przedstawienie zalet odżywczych wybranego warzywa,  przekonanie i  zachęcenie do częstego  spożywania go, quizu dotyczącego zdrowego odżywiania oraz ćwiczeń sportowych.

    Uczniowie chętnie zaangażowali się w projekt i czynnie uczestniczyli we wszystkich zmaganiach. Pogłębiali wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz dbania o swoje zdrowie.


    Galeria zdjęć znajduje się tutaj.

   • Żyję zdrowo i aktywnie - Szkoła Podstawowa

   • „Żyję zdrowo i aktywnie” pod takim hasłem odbył się w naszej szkole apel na temat zdrowego trybu życia.  Klasy IV-VI  szkoły podstawowej miały za zadanie przebrać się za dowolnie przez siebie  wybrany owoc, przedstawienie zalet odżywczych wybranego owocu,  przekonanie i  zachęcenie do częstego  spożywania go, quizu dotyczącego zdrowego odżywiania oraz ćwiczeń sportowych.

    Uczniowie chętnie zaangażowali się w projekt i czynnie uczestniczyli we wszystkich zmaganiach. Pogłębiali wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz dbania o swoje zdrowie.


    Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj.

   • Zdrowe śniadania - Gimnazjum

   • W naszej szkole w ramach hasła "Zdrowy styl życia" na lekcjach wychowawczych uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak należy przygotowywać zdrowe śniadania. A ponieważ praktyka czyni mistrza postanowiliśmy przeprowadzić te lekcje w sposób nietypowy. Uczniowie wraz z nauczycielami przyrządzili wspólne, zdrowe śniadanie.

   • Zdrowe Śniadania - Szkoła Podstawowa

   • Dnia 9.03.2015 odbyła się akcja “Zdrowe śniadanie”. Wszystkie klasy szkoły podstawowej przygotowały wspólnie posiłki, koktajle oraz owocowe soki. Dania prezentowały się znakomicie, były kolorowe i bardzo smaczne, a przede wszystkim bogate w witaminy. A oto efekty pracy naszych zdolnych uczniów :)


    Zapraszamy do galerii.

   • Owocowa Środa

   • W każdą środę, w naszej szkole, na długich przerwach odbywa się OWOCOWA PRZERWA, na której każdy może sobie stworzyć swój ulubiony napój ze świeżo wyciskanych owoców.

     Polecamy i zapraszamy!!!

    Zapraszamy do obejrzenia galerii.
   • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Comenius"

   • Projekt Comenius trwać będzie 2 lata, 2013-2015. Został napisany tylko dla gimnazjum, obejmuje 7 krajów z Polską włącznie, tj. Rumunię, Węgry, Bułgarię, Turcję, Łotwę i Włochy. Szkoła otrzymała największe możliwe dofinansowanie 20 000 euro na 24 mobilności (wyjazdy) uczniów oraz utworzenie projektu o nazwie "Citizenship through drama" czyli "Obywatelstwo (europejskie) poprzez teatr". Wszystkie wyjazdy uczniów są finansowane z tego projektu, a finał odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Siemianicach. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu w Zespole Szkół w Siemianicach znajdują się w zakładce Comenius.

   • Innowacyjne Metody i Technologie EDUSCIENCE

   • Od marca 2011 roku nasza szkoła bierze udział w jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce. Projekt jest realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III pt. "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE".


    W projekcie bierze udział 250 szkół w Polsce na wszystkich etapach kształcenia. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów z całej Polski poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wykorzystujących interaktywną platformę e-lerningową.


    Każda szkoła, która bierze udział w projekcie, zostanie wyposażona w tablicę ineraktywną wraz z oprogramowaniem i monitoring przyrodniczy. Dzięki profesjonalnym kamerom będzie możliwa transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie trwania projektu będziemy również mieli okazję uczestniczyć w festiwalach i piknikach naukowych.

   • Za rękę z Einsteinem

   • Projekt „Za rękę z Einsteinem” objął uczniów klas I – III Gimnazjum i realizowany był przez:

    • nauczycielkę chemii Lidię Bojara – Jankowską,

    • nauczycielkę matematyki Annę Domańską,

    • nauczyciela fizyki i matematyki Sebastiana Winsztala,

    • nauczyciela języka angielskiego Łukasza Kossa.


    Od początku marca 2007 r. do końca marca 2008 r. w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach realizowany był projekt, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) „Za rękę z Einsteinem”. Celem projektu, który prowadziła Politechnika Gdańska, było opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu fizyki i matematyki, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i życiowych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Koordynatorem i autorem projektu był Sebastian Winsztal - nauczyciel fizyki i matematyki.

    Dodatkowym atutem projektu były szkolenia i warsztaty dla nauczycieli matematyki i fizyki, które były prawdziwą kuźnią nowych pomysłów na ciekawe lekcje. Uczniowie zgodnie przyznali, że projekt „Za rękę z Einsteinem” to strzał w dziesiątkę, a jego pomysłodawcy już czekają na jego efekty w postaci przyszłych studentów studiów kierunków ścisłych.

    Nauczyciel fizyki i matematyki
    Sebastian Winsztal
   • Szkolny Projekt Edukacyjny z Matematyki i Języka Polskiego

   • W naszej szkole realizowany jest od września międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny pn. „Sekrety naszych nazwisk”. Skierowany jest on do 64 uczniów klas pierwszych gimnazjum. Projekt podzielony został na dwie części: matematyczną, której opiekunem jest pan Marcin Chachuła-Domański, oraz polonistyczną, którą prowadzi pani Beata Rodziewicz. Głównymi celami projektu edukacyjnego „Sekrety naszych nazwisk” jest:

    - poznanie jak powstawały nazwiska,
    - poznanie nietypowych/sławnych nazwisk naszych uczniów,
    - poznanie najbardziej popularnych nazwisk w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
    - opracowanie internetowego poradnika dla osób poszukujących pochodzenia nazwisk,
    - stworzenie bazy danych najpopularniejszych polskich nazwisk,
    - stworzenie prezentacji multimedialnej z danymi statystycznymi na temat nazwisk w szkole.

    Aby ukończyć projekt, uczniowie będą musieli, poza gromadzeniem i przetwarzaniem danych, m. in. stworzyć w języku HTML stronę internetową, wybrać odpowiednie narzędzia statystyczne, które posłużą prezentacji danych, stworzyć internetową bibliotekę stron wspomagających użytkowników w poszukiwaniu pochodzenia nazwisk bądź ciekawych informacji na ich temat, stworzyć poradnik komputerowy na temat zmiany nazwisk, graficznie zaprezentować zebrane materiały. Uczniowie zmierzą się również z zadaniem opracowania broszury dotyczącej znaczenia i pochodzenia nazwisk gimnazjalistów naszej szkoły. Zakończenie projektu oraz jego prezentacja nastąpi 25 marca 2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

   • Szkolny Projekt Edukacyjny z Języka Angielskiego

   • W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas II gimnazjum stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest uczestnictwo w projekcie edukacyjnym z języka angielskiego. Każda grupa wraz z nauczycielem wybrała temat i metody swojej pracy. Od września do listopada bardzo sumiennie pracowali, wykonali wiele zadań, których efekty można obejrzeć w naszej szkole. Tematy projektów związane są  z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych:

    „Wszystko o Australii”
    „Znana i nieznana Wielka Brytania”
    „Reklama”
    „Stereotypy – Polacy i Anglicy”

    Opiekunowie projektu: p. Łukasz Koss, p. Marta Kurzyniec-Sadowska i p. Joanna Charczun.

    Główne cele projektów:
    - zapoznanie się z najważniejszymi obiektami kultury brytyjskiej i australijskiej,
    - rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
    - doskonalenie umiejętności projektowania i organizowania własnej pracy oraz wzajemnej współpracy i komunikacji.

    Praca nad projektami edukacyjnymi pozwoliła uczniom szczegółowo poznać najciekawsze zakątki Anglii i Australii, dowiedzieć się i wybrać najważniejsze obiekty kultury brytyjskiej, poznać stereotypy panujące w Anglii.

    Dzięki samodzielnej i grupowej pracy uczniowie poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę na temat znajomości Wielkiej Brytanii. Realizując projekt, nauczyli się wzajemnej współpracy i pozytywnego komunikowania się między sobą.

   • ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk

   • W Szkole Podstawowej w Siemianicach realizowany był projekt „ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.09.2011-31.07.2012 r. 

    Celem głównym było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Gminie Słupsk. W ramach projektu zajęciami w naszej szkole objęto 48 uczniów kl. I-III szkoły podstawowej (22 dziewczynki, 26 chłopców). Rodzaje zajęć, w których uczniowie brali udział, to:

    1.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

    ·        Grupa I- kl. I, 8 uczniów. Prowadzący: Grażyna Czerniej

    ·        Grupa II- kl. II, 8 uczniów. Prowadzący: Ewa Stodulska

    ·        Grupa III- kl. II i III, 6 uczniów. Prowadzący: Ewa Stodulska

    ·        Grupa IV- kl. III, 8 uczniów. Prowadzący: Elżbieta Jesionowska

    Zajęcia odbywały się po 1 godzinie tygodniowo.

     

    2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

    ·        Grupa I- kl. I, 8 uczniów. Prowadzący: Grażyna Czerniej

    ·        Grupa II- kl. II, 8 uczniów. Prowadzący: Ewa Stodulska

    ·        Grupa III- kl. III, 8 uczniów. Prowadzący: Elżbieta Jesionowska

    Zajęcia odbywały się po 1 godzinie tygodniowo.
     

            3.      Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

    ·        V grup po 4 uczniów z kl. I-III (łącznie 20 uczniów). Prowadzący: Renata Wojdziak

    Zajęcia odbywały się po 1 godzinie tygodniowo (łącznie  5 godzin w tygodniu).

     

   • Z nauką ścisłą za pan brat

   • Projekt „Z nauką ścisłą za pan brat” skierowany był do uczniów I, II, IV i V Szkoły Podstawowej oraz I, II Gimnazjum i prowadzony w dziesięcioosobowych grupach klasowych przed lub po lekcjach.

     

    Zajęcia prowadzone są przez następujących nauczycieli:

     
    • Lidię Bojara – Jankowską – nauczyciela chemii,

    • Grażynę Czerniej – nauczyciela kształcenia zintegrowanego,

    • Annę Domańską – nauczyciela matematyki,

    • Zdzisława Jankowskiego – nauczyciela matematyki,

    • Danutę Kasprzak – nauczyciela biologii i przyrody,

    • Elżbietę Poniewierkę – nauczyciela geografii,

    • Małgorzatę Utig – nauczyciela biologii i przyrody,

    • Sebastiana Winsztala – nauczyciela fizyki i matematyki.

   • Odkrywać nieznane

   • Projekt „Odkrywać nieznane” objął uczniów klas III Gimnazjum. 

    Realizowany był przez nauczyciela fizyki i matematyki Sebastiana Winsztala.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej