Informacje ogólne

   • Nagłówek

   • Godziny pracy świetlicy

    Czynna w godzinach 6.30-16.30

    Sala 304 i 310

    Kierownik:

    Katarzyna Jankowska-Laszczyk

    konsultacje z rodzicami: wtorek 12.40-16.30

    Wychowawcy świetlicy

    Magdalena Wrona

    Agnieszka Szydło

    Agata Sztark

    Ewa Stodulska

    Elżbieta Jesionowska

   • Ogólne cele i założenia pracy świetlicy szkolnej

   • Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom dobrze zorganizowanej przed i po zajęciach lekcyjnych  opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

     Założenia organizacyjne:

    1. Opieką wychowawczą objęci się wszyscy uczniowie  Szkoły Podstawowej w Siemianicach.
    2. Uczniowie mają zapewnioną  opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30, każdego dnia funkcjonowania szkoły.
   • Zadania wychowawców w świetlicy szkolnej

    • Organizowanie uczniom  pomocy w nauce, tworzenie im  warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
    • Przeprowadzanie  gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach świetlicowych  i na świeżym powietrzu mających na celu prawidłowy i harmonijny  rozwój fizyczny.
    • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość
    • o zachowanie zdrowia.
    • Organizowanie zajęć mających na celu lokalizację  i rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień uczniów. Prowadzenie zajęć artystyczno – technicznych.
    • Tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze -  organizowanie kulturalnych form  rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
    • Rozwijanie u uczniów samodzielności, społecznej aktywności i rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów. Rozwijanie w nich umiejętności wykorzystywania zdobywanej  wiedzy w praktyce.
    • Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się
    • w szkole, domu i środowisku lokalnym, profilaktyka zachowań uważanych za niebezpieczne).
    • Współpraca  z rodzicami dzieci , nauczycielami i wychowawcami klas oraz ze środowiskiem lokalnym szkoły.
    • Zapewnianie uczniom  opieki podczas spożywania posiłków.
    • Dbałość o estetykę i wizerunek pomieszczeń świetlicowych.
    • Kształtowanie wśród rodziców uczniów oraz w środowisku lokalnym pozytywnej opinii o działaniu świetlicy szkolnej na bazie własnej codziennej pracy i zaangażowania.
   • „Zasady zachowania Dzieciaków – Świetlików”

    • Po wejściu do sali świetlicowej odkładamy plecaki na wskazane  miejsce i siadamy w kręgu czekając na odczytanie listy obecności lub podajemy nauczycielowi z której klasy jesteśmy, imię i nazwisko.
    • Przebywając pod opieką nauczycieli-  wychowawców  w świetlicy, nie  wychodzimy z sal świetlicowych bez ich pozwolenia.
    • Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na  szkolnym placu zabaw.
    • W kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi używamy  form grzecznościowych takich jak:  dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
    • Zawsze pamiętamy o obowiązującej nas zasadzie: gdy mówi osoba, której udzielono głosu  -  uważnie słucham, nie przerywam, gdy ja mam głos  - oczekuję od innych  wysłuchania mnie.
    • W świetlicy każdy ma prawo w sposób kulturalny i nie obrażający nikogo, przedstawić swoje zdanie,  ocenę  i opinię.
    • Gdy wymaga tego sytuacja,  pomagamy sobie wzajemnie.
    • Zgłaszamy nauczycielom – wychowawcom świetlicy wszelkie problemy i zjawiska , które nas dotyczą i niepokoją.
    • Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas organizowanych zajęć świetlicowych
    • W czasie odrabiania prac domowych zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
    • Wszyscy razem dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
    • Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy sale świetlicowe.
    • Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
    • Przed posiłkiem myjemy ręce. Podczas spożywania posiłków zachowujemy się zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania. Spożywamy go przy wyznaczonych stolikach.
    • Podczas przebywania w świetlicy pamiętamy o zachowaniu  bezpieczeństwa własnego  oraz koleżanek i kolegów.
    • Przed wyjściem ze świetlicy do domu lub na zajęcia lekcyjne żegnamy się z nauczycielem  - wychowawcą świetlicy.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej