Nawigacja

Godziny pracy świetlicy

Czynna w godzinach 6.30-16.30

Sala 304 i 310

Kierownik:

Katarzyna Jankowska-Laszczyk

konsultacje z rodzicami: wtorek 12.40-16.30

Wychowawcy świetlicy

Magdalena Wrona

Agnieszka Szydło

Agata Sztark

Ewa Stodulska

Elżbieta Jesionowska

Ogólne cele i założenia pracy świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom dobrze zorganizowanej przed i po zajęciach lekcyjnych  opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

 Założenia organizacyjne:

 1. Opieką wychowawczą objęci się wszyscy uczniowie  Szkoły Podstawowej w Siemianicach.
 2. Uczniowie mają zapewnioną  opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30, każdego dnia funkcjonowania szkoły.

Zadania wychowawców w świetlicy szkolnej

 • Organizowanie uczniom  pomocy w nauce, tworzenie im  warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Przeprowadzanie  gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach świetlicowych  i na świeżym powietrzu mających na celu prawidłowy i harmonijny  rozwój fizyczny.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość
 • o zachowanie zdrowia.
 • Organizowanie zajęć mających na celu lokalizację  i rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień uczniów. Prowadzenie zajęć artystyczno – technicznych.
 • Tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze -  organizowanie kulturalnych form  rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Rozwijanie u uczniów samodzielności, społecznej aktywności i rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów. Rozwijanie w nich umiejętności wykorzystywania zdobywanej  wiedzy w praktyce.
 • Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się
 • w szkole, domu i środowisku lokalnym, profilaktyka zachowań uważanych za niebezpieczne).
 • Współpraca  z rodzicami dzieci , nauczycielami i wychowawcami klas oraz ze środowiskiem lokalnym szkoły.
 • Zapewnianie uczniom  opieki podczas spożywania posiłków.
 • Dbałość o estetykę i wizerunek pomieszczeń świetlicowych.
 • Kształtowanie wśród rodziców uczniów oraz w środowisku lokalnym pozytywnej opinii o działaniu świetlicy szkolnej na bazie własnej codziennej pracy i zaangażowania.

„Zasady zachowania Dzieciaków – Świetlików”

 • Po wejściu do sali świetlicowej odkładamy plecaki na wskazane  miejsce i siadamy w kręgu czekając na odczytanie listy obecności lub podajemy nauczycielowi z której klasy jesteśmy, imię i nazwisko.
 • Przebywając pod opieką nauczycieli-  wychowawców  w świetlicy, nie  wychodzimy z sal świetlicowych bez ich pozwolenia.
 • Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na  szkolnym placu zabaw.
 • W kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi używamy  form grzecznościowych takich jak:  dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Zawsze pamiętamy o obowiązującej nas zasadzie: gdy mówi osoba, której udzielono głosu  -  uważnie słucham, nie przerywam, gdy ja mam głos  - oczekuję od innych  wysłuchania mnie.
 • W świetlicy każdy ma prawo w sposób kulturalny i nie obrażający nikogo, przedstawić swoje zdanie,  ocenę  i opinię.
 • Gdy wymaga tego sytuacja,  pomagamy sobie wzajemnie.
 • Zgłaszamy nauczycielom – wychowawcom świetlicy wszelkie problemy i zjawiska , które nas dotyczą i niepokoją.
 • Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas organizowanych zajęć świetlicowych
 • W czasie odrabiania prac domowych zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 • Wszyscy razem dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 • Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy sale świetlicowe.
 • Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 • Przed posiłkiem myjemy ręce. Podczas spożywania posiłków zachowujemy się zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania. Spożywamy go przy wyznaczonych stolikach.
 • Podczas przebywania w świetlicy pamiętamy o zachowaniu  bezpieczeństwa własnego  oraz koleżanek i kolegów.
 • Przed wyjściem ze świetlicy do domu lub na zajęcia lekcyjne żegnamy się z nauczycielem  - wychowawcą świetlicy.

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
  ul. Słupska 42
  76-200 Słupsk
 • +48 59 8471856

Galeria zdjęć