Nawigacja


Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza.
Oczy mam pełne łez! 

Julian Tuwim, Nad Cezarem


1926 Początki działalności Szkoły Podstawowej w Siemianicach sięgają już 1926 roku. I chociaż nauka odbywała się w małym budynku, który przy rosnącej liczbie dzieci nie zapewniał im warunków do harmonijnego rozwoju, szkoła wpływała na kształtowanie stosunków społecznych i kulturalnych mieszkańców Siemianic.

1930 Oddano do użytku nowy piętrowy obiekt szkolny, w którym zatrudnionych było dwóch nauczycieli - Emil Waldow i Tietze. Do szkoły uczęszczało 77 uczniów z miejscowości: Siemianice, Niewiarowo, Swochowo, Pręcynowo i Bukówka.

1945 Budynek szkolny w dobrym stanie przetrwał okres wojenny. Szkoła rozpoczęła swoją działalność prawdopodobnie jesienią 1945 roku. Według relacji mieszkańców pierwszym nauczycielem, a zarazem kierownikiem Szkoły Podstawowej w Siemianicach był pan Suchodolec.

1.03.1946 Pracę w szkole podjęła pani Zofia Drałus, która pełniła obowiązki Kierownika placówki do 1950 roku. Nauka w szkole o systemie czteroklasowym odbywała się w klasach łączonych. Szkoła prowadziła również sześciomiesięczne kursy dla analfabetów. Utrzymanie placówki w tym okresie spoczywało na gminie i gromadzie Siemianice.

1949 Od roku szkolnego 1949/50 szkoła przekształciła się w pięcioklasową. Istniała już drużyna harcerska i zuchowa. Założono organizację młodzieżową „Wici". Działał również zespół teatralny. Dzięki staraniom nauczyciela Bogusława Drałusa, który rozpoczął pracę szkole w 1949 roku, wybudowano boisko szkolne.

1950 Obowiązki kierownicze w szkole pełni pan Korycki.

1953 W tym roku obowiązki kierownicze przejęła pani Ludmiła Gontarczyk, która sprawowała tę funkcję do 1956 roku. I chociaż nauka odbywała się nadal w klasach łączonych, szkoła spełniała już wymogi stawiane szkołom siedmioklasowym. Uczęszczało do niej ponad 100 uczniów, zatrudnionych było pięciu nauczycieli: pani Bielawa, pani Maria Lamberska (Stodulska), pani Aleksandra Blokus, panowie Bednarek i Zeifryt.

1956 Kierownikami szkoły były panie: Aleksandra Blokus, Ludmiła Gontarczyk, Genowefa Przychodzień, Maria Lamberska-Stodulska.

1966 Rok szkolny 1966/67 to kolejna reforma w oświacie. Szkoła Podstawowa w Siemianicach przekształciła się w ośmioklasową. W tym roku Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Fila, który pełni swoje obowiązki do 1974 roku. Kolejnymi nauczycielami przybyłymi do pracy w roku szkolnym 1967/68 są absolwenci słupskiego Liceum Pedagogicznego - panie Krystyna Jankowicz, Renata Tułaza. Wkrótce do grona dołącza pani Urszula Ryba. Chociaż na klasy w budynku wykorzystać można było w tym czasie tylko cztery pomieszczenia, do szkoły uczęszczało ponad 130 dzieci.

1970 W tym roku w szkole przeprowadzono kapitalny remont.

1974 Szkoła została przekształcona w punkt filialny Zbiorczej Szkoły w Jezierzycach. Zachowano tylko klasy I-III i ognisko przedszkolne. Na placówce w Siemianicach pozostała tylko pani Maria Stodulska, która uczyła w klasach początkowych do roku 1978.

1984 Kierownikiem szkoły została pani Krystyna Ślusarska. Po niej obowiązki Kierownika, a później Dyrektora objęła pani Jadwiga Laszczyk. W tym okresie szkoła znowu zyskała status szkoły ośmioklasowej. Zwiększyła się liczba nauczających i uczących się. Do „starej" szkoły został dobudowany nowy obiekt z jasnymi przestronnymi salami lekcyjnymi.

1996 Powstaje sala gimnastyczna wzbogacona o pomieszczenia rekreacyjne.

1997 Od tego roku funkcję Dyrektora szkoły pełni Danuta Kasprzak.

1.09.1999 W wyniku reformy szkolnictwa Szkoła Podstawowa została przekształcona w sześcioklasową. Na mocy reformy powstaje Gimnazjum w Siemianicach. Naukę w nim rozpoczęło 72 uczniów. Trzyletnia edukacja kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych, korzystają również z profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej.

2002 Rok szkolny 2002/2003 to kolejny przełom organizacyjny szkoły, powstaje Zespół Szkół w Siemianicach. W zespole uczy się 221 uczniów, są to dzieci nie tylko z Siemianic, ale i z innych ościennych miejscowości gminy Słupsk. W szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dyplomowani nauczyciele. Uczniowie pogłębiać mogą swoje zainteresowania w licznych kołach pozalekcyjnych. Uczniowie chętnie korzystają z nowej, pięknej biblioteki i czytelni. Szkoła poszczycić się może bogatym księgozbiorem. Zespół Szkół w Siemianicach nie tylko uczy dzieci i młodzież, ale tak jak przed laty, pełni również rolę kulturotwórczą.

19.11.2004 Tego dnia Rada Gminy Słupsk na mocy uchwały nadała Zespołowi Szkół w Siemianicach imię Czesława Miłosza. Uroczystości nadania imienia szkole odbyły się w czerwcu 2005 roku. Od tej pory szkoła posiada swój sztandar oraz hymn, który śpiewany jest podczas ważnych szkolnych uroczystości.

2009 Rok kolejnych zmian. Zakończona zostaje przebudowa najstarszego budynku szkolnego. Teraz w kolorowo i nowocześnie wyposażonych salach swoje zajęcia mają uczniowie szkolnej podstawówki. W ten sposób całkowicie oddzielone zostały sale dydaktycze  dla uczniów Szkoły Podstawowej od tych dla uczniów Gimnazjum i możliwe było ustalenie jednozmianowego planu lekcji, dającego więcej możliwości organizacji zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów. Swoje miejsce znajduje tu też nowo otwarty Punkt Przedszkolny. O tym, jak był potrzebny dla niezwykle dynamicznie rozwijającej się siemianickiej społeczności, niech świadczy fakt, że już w pierwszych dniach, gdy informacja o planach utworzenia placówki ujrzała światło dzienne w Urzędzie Gminy, chęć zapisania dzieci zgłosiła liczba osób bliska liczbie przewidzianych w przedszkolu miejsc. W tym roku swoją działalność rozpoczyna też Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach "Edukacja na miarę czasu" będące pozarządową Organizacją Pożytku Publiczego uprawnioną do otrzymywania darowizn i 1% podatku. Jego zadaniem jest zbieranie środków na rozwój nowoczesnych form edukacji w szkole, organizacja wsparcia dla potrzebujących uczniów oraz pielęgnacja tradycji szkolnych, w tym m.in. utrzymywanie więzi z absolwentami szkoły poprzez organizację spotkań i zjazdów.

2009 W tym roku swoją działalność rozpoczyna także Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach "Edukacja na miarę czasu" będące pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego, uprawnioną do otrzymywania darowizn i 1% podatku. Funkcję prezesa pełni dyrektor szkoły pani Danuta Konkol. Jego zadaniem jest zbieranie środków na rozwój nowoczesnych form edukacji w szkole, organizacja wsparcia dla potrzebujących uczniów oraz pielęgnacja tradycji szkolnych.

1.19.2010 W szkole zostaje zlikwidowana księgowość. Przy Urzędzie Gminy Słupsk powstaje Gminna Administracja Oświaty. 

11.2010 W związku ze zwiększającą się liczbą oddziałów w Zespole Szkół tworzy się stanowisko kierownika Punktu Przedszkolnego, które obejmuje pani Anita Stodulska. 

1.09.2012 Nowy rok szkolny w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach rozpoczął się inaczej niż dotychczas. Tego dnia nauczyciele w Szkole Podstawowej i Gimnazjum po raz pierwszy poprowadzili lekcje, korzystając tylko z elektronicznego dziennika. Zupełnie zaprzestano ewidencjonować pracę w standardowych dziennikach papierowych. Decyzja o wdrożeniu e-dziennika była naturalną konsekwencją wprowadzenia e-sekretariatu i e-planu lekcji, które pozwoliły sprawniej zarządzać obiegiem informacji oraz dokumentacji szkolnej. Dzięki temu powstała możliwość wygodnego kontaktu rodziców ze szkołą poprzez dostęp do konta dziecka przez całą dobę. Funkcję prezesa Stowarzyszenia „Edukacja na miarę czasu” pełni pani Zofia Madeła.

4.09.2012 Nowy rok szkolny w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach rozpoczął się inaczej niż dotychczas. Tego dnia nauczyciele w Szkole Podstawowej i Gimnazjum po raz pierwszy poprowadzili lekcje korzystając tylko z elektronicznego dziennika. Decyzja o wdrożeniu e-dziennika była naturalną konsekwencją wprowadzenia e-sekretariatu i e-planu lekcji, które pozwaliły sprawniej zarządzać obiegiem informacji oraz dokumentacji szkolnej. Dzięki temu powstała możliwość wygodnego kontaktu rodziców ze szkołą poprzez dostęp do konta dziecka przez całą dobę.

1.09.2013 Obowiązki kierownika Punktu Przedszkolnego obejmuje pan Łukasz Koss.

1.09.2013 W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców Siemianic w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach po raz pierwszy nie został przeprowadzony nabór z obwodu Wrześcia. Obwód szkoły zmniejszył się do miejscowości: Siemianice, Niewierowo, Swochowo, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino, Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Gajki.

1.09.2014 Zmieniono obwód Gimnazjum w Siemianicach – stanowią go miejscowości: Siemianice, Niewierowo, Swochowo. W tym dniu została oddana do użytku nowoczesna, monitorowana szatnia uczniowska, wyposażona w oddzielne szafki dla każdego ucznia. Powstała ona przy dużym wsparciu finansowym Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach "Edukacja na miarę czasu".

22.04.2015 Uruchomiona została nowa strona internetowa szkoły znajdująca się na platformie edupage dostępna pod adresem zssiemianice.pl.

22.05.2015 W tym dniu szkoła obchodziła niezwykłe święto: X-lecie nadania  imienia Czesława Miłosza połączone z podsumowaniem międzynarodowego projektu Comenius. Oprócz zaproszonych gości z Włoch, Rumunii, Węgier, Turcji i Bułgarii całości dopełnili: Wójt Gminy Słupsk pani Barbara Dykier, Wizytator przy Kuratorium Oświaty w Słupsku pan Marcin Chachaj, Ks. Proboszcz Mirosław Konieczny, pani dyrektor Danuta Konkol oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Szostakiewicz, którzy odsłonili tablicę pamiątkową.

 

01.09.2015 Liczebność uczniów szkoły w Siemianicach ciągle wzrasta. Do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 45 dzieci, do Szkoły Podstawowej 260 dzieci, a do Gimnazjum 130. Likwidacji ulega oddział przedszkolny (tzw. „0”). Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Siemianicach w dalszym ciągu pełni pani Danuta Konkol, funkcję wicedyrektora pani Elżbieta Poniewierka, a kierownikiem Punktu Przedszkolnego jest pan Łukasz Koss. W placówce zatrudnionych jest: 43 nauczycieli, 2 pracowników administracji oraz 9 pracowników obsługi. Rozpoczynają się starania o rozbudowę szkoły i budowę przedszkola w Siemianicach.

13.04.2016 r. - w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyło się spotkanie Pani Wójt Barbary Dykier, architekta Pana Piotra Bockenheima oraz inspektora budowlanego Gminy Słupsk Pana Krzysztofa Grabowskiego z dyrektorem szkoły Panią Danutą Konkol, pracownikami szkoły oraz rodzicami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 98 osób. Zebranie dotyczyło prezentacji projektu nowego obiektu szkolnego, który zakładał rozbudowę szkoły o 8 sal dydaktycznych. Rada Pedagogiczna przedstawiła inną niż prezentowana wizję projektu, w którym najważniejszym elementem, oprócz sal dydaktycznych, była sala widowiskowo - sportowa. Pani Wójt z uwagą wysłuchała argumentów przemawiających za zmianą projektu i obiecała przeanalizować podaną propozycję. Efektem tych burzliwych dyskusji była ostatecznie zgoda Wójt Gminy i Rady Gminy na wybudowanie nowego skrzydła z salą widowiskowo – sportową. Był to jeden z najważniejszych dni w historii szkoły, gdyż spełniło się marzenie o większej, nowej szkole. Dodatkowo udało się zrealizować staranie dyrektora szkoły o wybudowanie przy szkole nowego przedszkola wraz ze żłobkiem.

 

01.09.2017 r. - w związku  z przeprowadzeniem reformy oświaty (zlikwidowanie gimnazjum oraz powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej) nastąpiło przekształcenie Zespołu Szkół w Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach.  Do obwodu szkoły należą dzieci z miejscowości: Siemianice, Niewierowo oraz Swochowo. Stan uczniów na dzień dzisiejszy:

- punkt przedszkolny (3 grupy) – 72

- szkoła podstawowa (16 oddziałów w klasach 1 – 7) – 309,

- oddziały gimnazjalne (4 oddziały w klasach 2 – 3) – 84.

W szkole zatrudnionych jest 65 pracowników.

 

05.12.2017 r. - Wójt Gminy Słupsk Pani Barbara Dykier podpisała umowę z firmą budowlaną „SUMABUD”, która wygrała przetarg na realizację nowej inwestycji zakładającej powstanie żłobka, przedszkola i dodatkowego skrzydła szkoły w Siemianicach. To historyczne wydarzenie w dziejach naszej placówki. W tym ważnym przedsięwzięciu uczestniczyli również: zastępca wójta Gminy Słupsk Pan Adam Jaśkiewicz, skarbnik Gminy Słupsk Pani Ewa Jasiewicz, dyrektor szkoły w Siemianicach Pani Danuta Konkol, przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Paulina Winiarczyk oraz Pani Magdalena Ziarno, radni Gminy Słupsk: Pan Antoni Sobczyk oraz Pan Waldemar Szpakowski, a także inspektor ds. zamówień publicznych Pani Katarzyna Lisiewicz oraz inspektor ds. budownictwa Pan Krzysztof Grabowski.

Wartość całej inwestycji to 11.858.470,48 zł brutto. Budowa będzie podzielona na 2 etapy:

- etap I: budowa przedszkola trzyoddziałowego z częścią żłobka - 6.147.860,35 zł brutto,

- etap II: rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - 5.710.610,13 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji to 31.07.2019 r., z zastrzeżeniem zakończenia robót etapu I do dnia 15.01.2019 r.

 

29.05.2018 r.  - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Siemianicach odbyła się niezwykła uroczystość. Było to wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło budynku, który wzbogaci się o nowoczesne, dobrze wyposażone klasy oraz o największe marzenie uczniów -  salę widowiskowo – sportową.

Na początku pani dyrektor Danuta Konkol serdecznie przywitała grono szanownych gości: wójta Gminy Słupsk Barbarę Dykier, zastępcę wójta Adama Jaśkiewicza, sekretarza Adama Sędzińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Klemiato, wszystkich radnych, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Teresę Graczyk wraz z pracownikami, dyrektorów szkół:  Grażynę Rożnowską, Renatę Lemisiewicz, Sylwię Sexton, Małgorzatę Dudę-Banach, Łukasza Kossa, Zbigniewa Kamińskiego, dyrektor przedszkola Monikę Szymczak, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewę Roszyk, dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Zbigniewa Gacha, prezesa zarządu ZGK Jezierzyce Andrzeja Cyranowicza, przedstawicieli firmy SUMABUD, którzy budują szkołę: właściciela Romana Małkiewicza oraz kierownika budowy Rafała Szpiganowicza, inspektora robót budowlanych z ramienia gminy Krzysztofa Grabowskiego, księdza Mariusza Sitko oraz emerytowanych pracowników szkoły i całą społeczność szkolną:  rodziców, pracowników szkoły,  uczniów.

Następnie pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy zrozumieli potrzebę rozbudowy szkoły i podjęli tę decyzję, która jest urzeczywistnieniem marzeń o placówce na miarę XXI wieku. Słowa uznania skierowała przede wszystkim do pani wójt, pracowników szkoły i  rodziców. Przypomniała słowa hymnu szkoły – „Zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób, co możesz”, które odzwierciedlają potrzebę dążenia do rozwoju, realizacji ambitnych planów, rozwijania zainteresowań, doskonalenia i kształcenia.

W dowód wdzięczności i na pamiątkę tego wydarzenia, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły, uhonorowali statuetkami Złotego Pióra Czesława Miłosza, które są najwyższym laurem w naszej szkole:

  • Panią Barbarę Dykier – Wójt Gminy Słupsk, która przychyliła się do sugestii i pomysłów dotyczących zmian w projekcie skrzydła budynku, uważnie słuchała głosu dyrekcji, nauczycieli i rodziców, zawsze życzliwa i skłonna do otwartej dyskusji,
  • Pana Mirosława Klemiatę – przewodniczącego Rady Gminy Słupsk, który wraz z radnymi podjął decyzję o sfinansowaniu tej budowy,
  • oraz Panią Danutę Konkol – dyrektor naszej szkoły, która włożyła wiele pracy i serca w to przedsięwzięcie, zaangażowała rodziców, nauczycieli, władze gminy do działań zmierzających ku rozbudowie naszej placówki

Po tej miłej chwili głos zabrała pani Barbara Dykier. W swoim przemówieniu wyraziła podziw dla działań całej społeczności szkolnej, która wytrwale dążyła do urzeczywistnienia planów rozbudowy placówki. Podziękowała pani Danucie Konkol za zaangażowanie, trud i serce włożone w działalność i rozwój szkoły, która może być wzorem dla innych, ponieważ dba o rozwój nowych pokoleń w poczuciu świadomości potrzeby kształcenia i zdobywania wiedzy.

Kolejną uroczystą chwilą było podpisanie aktu erekcyjnego, który został umieszczony w kapsule czasu z wygrawerowanym napisem: „Kapsuła czasu, która opowie o nas przyszłym pokoleniom”. Zawierała ona również:

- informacje o naszej szkole i miejscowości,

- zdjęcia obecnych uczniów i nauczycieli,

- egzemplarz Gazety Gminnej, współczesne monety,

- pracę plastyczną ucznia Leonarda Piszcza z konkursu „Jak wyobrażasz sobie życie za 100 lat”,

- prace literackie z konkursu „List do ludzi przyszłości”, których autorami są uczniowie: Franciszek Strączewski, Mateusz Skrzypczyk oraz Oskar Frączkiewicz

- list nauczyciela Marcina Chachuły – Domańskiego.

Uczeń Oskar Frączkiewicz odczytał swój list skierowany do przyszłych uczniów szkoły. Opisał  w nim współczesne życie jego rówieśników, podkreślił ważną rolę przyjaźni i kontaktów międzyludzkich. Prosił o to, by kolejne pokolenia nie zapomniały, że szkoła to drugi dom, w którym nie tylko zdobędą wiedzę, ale też ukształtują swoje życie. Po przemówieniu ucznia uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci, które zaprezentowały się w tańcu towarzyskim, a chór szkolny zaśpiewał piosenkę o gminie.

Na koniec nastąpiło przejście wszystkich zebranych na teren budowy, gdzie symbolicznie wmurowano kapsułę czasu. Przewodniczący samorządu szkolnego – Kacper Piasecki i dyrektor szkoły wsunęli kapsułę w fundamenty nowego skrzydła szkoły, po czym ksiądz proboszcz Mariusz Sitko poświęcił mury budynku. 

Ta niezwykła uroczystość była początkiem realizacji marzeń o nowej szkole.  Już za rok uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę w pięknych, jasnych salach. Wszyscy czekamy na ten moment z wielką radością.

 

Zapraszamy do galerii z tego wydarzenia.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć