Doradca zawodowy

   • Gesty rąk

   • Pobierz przydatną prezentację, która pomoże Ci odpowiednio zachować się podczas rozmów z potencjalnym pracodawcą.

     

   • Harmonogram postępowania przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych

   • Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    Terminy w postępowaniu uzupełniającym

    1

     

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgim. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Od 09.05 2016 do 22.06.2016

    08.07. 2016r.

    Od godz. 12:00 do 12.07.2016r. do godz. 12;00

    Od 14.11 2016 - 1.12.2016   (1)

    Od 9.05 2016 -do25.05.2016

    (dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20 f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 20 h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  , lub sprawdziany kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7 b ust. 1c i art. 20 j ust. 1 ustawy)

     

    2

    Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust.5 ustawy

    Do 31.05.2016r.  do 30.11.2016 r.  1

     

    Od 13.07.2016.r.do 14. 07.2016 r.

     

    3

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej art 20h ust.1pkt3 i ust4 ustawy

    4

    Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, zgodnie z art. 20j ust.1 w ty w szkole ponadgim ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym art.7b 1c ustawy

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20 f ust. 5 ustawy

    0d  01.06.2016 r. do 17.06.2016.r. do godz12:00

    15.07.2016 r. do godz. 12;00

    6

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej o którym mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

     

     

    7

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w 20 j ust. 1 ustawy w tym w szkole ponadgimnazj. ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1 c ustawy

     

     

    8

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgim.  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

    Od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. do godz. 12:00

     

    X

    Do 1.12.2016 r.  ( 1)

    9

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgim. i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

    Od 28.06.2016r. do godz.  12: 00 do 30.06 2016 r. do godz. 12:00

    14.07.2016r.

    Do 5.12.2016 r.  ( 1)

     

    10

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    01.07.2016r.do godz. 12:00

    27.07.2016 r. ( jeden dzień rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20 z c ustawy o syst oświaty)

    Do 07.12.2016 r.  ( 1)

    11

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

    Od  04.07.2016r.  do 05. 07.2016 r. do godz. 15:00

    28.07.2016r.

    12

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gim i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gim., o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły pondadgim. a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    0d 01.07.2016r. do 07.07.2016r. do godz. 15:00

    Od 29.07.2016r. do 01.08.2016r.

    13

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    08.07.2016r. do godz. 12:00

    12.12.2016r   1 do godz.12.00

    Do 31.08.2016r.

    Do 31.01.2017r. (1)

    14

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

    Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

    Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

   • Przewodnik szpiega

   • Przewodnik szpiega
    po  TARGACH  EDUKACYJNYCH


    Stoisz przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Możesz potraktować to jako misję szpiegowską.   Rozpocznij ją  07.04.2016r. i staw się na godzinę 10.30  w hali sportowej w Jezierzycach, gdzie odbywać się będą Targi Edukacyjne.
    Poniżej przedstawiam plan, który pomoże zdobyć Ci istotne informacje. Na ich podstawie będziesz mógł wybrać interesującą Cię szkołę.

    Przygotuj się do misji.  

    • Zastanów się, jaki typ szkoły Cię interesuje?
    • Pomyśl, czego oczekujesz od przyszłej szkoły?
    • Sprawdź, które informacje możesz zdobyć w internecie – nie będziesz musiał pytać o to, co sam możesz znaleźć.

    Niezbędne akcesoria, które musisz ze sobą zabrać:

    • notes i długopis,
    • aparat fotograficzny – może się okazać przydatny do sfotografowania stoisk,
    • plecak na otrzymane materiały.

    Przeprowadź dokładną, krytyczną obserwację wybranych stoisk.

    Zadaj podchwytliwe pytania nauczycielom. Nie daj się zwieść pozorom. Wiarygodnym źródłem mogą okazać się uczniowie. Możesz zapytać ich o:
    • nauczycieli i ich wymagania,
    • atmosferę w szkole,
    • zajęcia pozalekcyjne,
    • języki obce,
    • bufet/stołówkę szkolną/sklepik
    • wymiany uczniowskie,
    • wyposażenie szkoły,
    • ciekawe wydarzenia w szkole,
    • w co można się zaangażować.

    Zachowaj czujność !

    • Zbieraj tylko te materiały, które są istotne dla Twojej misji.
    • Nie daj się zwieść gadżetom! Baloniki, krówki i smycze nie są wyznacznikiem prawdziwej atrakcyjności szkół.
    • Notuj nie tylko informacje dotyczące szkół, ale również swoje spostrzeżenia po odwiedzeniu stoiska.

    Opracuj raport.

    • Wszystko czego się dowiedziałeś, poddaj dokładnej analizie.
    • Zajrzyj na strony internetowe szkół, które Cię interesują lub odwiedź je osobiście.
    • Zastanów się czy znalazłeś to, czego szukałeś – czy wybrana przez Ciebie szkoła odpowiada Twoim wymaganiom ?


                                                          POWODZENIA !    -  

   • Kierunki kształcenia

   • Technikum nr 1, ul. Szczecińska 60, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

    - technik elektronik  

    - technik teleinformatyk 

    - technik elektryk 

    - technik informatyk 

    - technik hotelarstwa 

    - technik obsługi turystycznej 

    - technik żywienia  i usług gastronomicznych 


    Technikum nr 2, ul. Królowej Jadwigi 3, w  Zespole Szkół Budowlanych

    - technik budownictwa   

    - technik inżynierii środowiska i melioracji  

    - technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 


    Technikum nr 3, ul. Szymanowskiego 5, w Zespole Szkół  Technicznych

    - technik technologii drewna 

    - technik przemysłu mody 

    - technik informatyk 

    - technik organizacji reklamy  

    - fototechnik  


    Technikum nr 4, ul. Niedziałkowskiego 2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

    - technik mechanik o profilu policyjnym i morskim ˜

    - technik mechatronik o profilu strażackim i lotniczym  ˜

    - technik pojazdów samochodowych 

    - technik logistyk 

    - technik spedytor 

    - technik usług fryzjerskich 

    - technik energetyk 

    - technik technolog/ stylista wyrobów skórzanych 


    Technikum nr 5, ul. Partyzantów 24,  w  Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

    - technik ekonomista 

    - technik handlowiec 

    - technik cyfrowych procesów graficznych  

    - technik księgarstwa 


    Technikum nr 6, ul. Szczecińska 36,  w  Zespole Szkół Agrotechnicznych

    - technik architektury krajobrazu  

    - technik ochrony środowiska 

    - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

    - technik żywienia i usług gastronomicznych  

    - technik technologii żywności 

    - technik informatyk 

    - technik geodeta 

    - technik analityk 


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, ul. Szczecińska 60, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

    - kucharz  

    - cukiernik (oddział integracyjny)  

    - klasa wielozawodowa: 

    • fryzjer
    • elektryk
    • elektromechanik 
    • wędliniarz 
    • monter elektronik 
    • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 
    • krawiec 
    • piekarz 
    • cukiernik 
    • tapicer 
    • fotograf   
    • ślusarz 

    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, ul. Królowej Jadwigi 3, w Zespole Szkół Budowlanych

    - murarz - tynkarz 

    - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

    - monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, ul. Szymanowskiego 5, w Zespole Szkół Technicznych

    - stolarz (klasa integracyjna)    

    - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ( klasa integracyjna) 

    - fotograf 

    - tapicer 


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, ul. Niedziałkowskiego 2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

    - mechanik monter maszyn i urządzeń  

    - mechanik pojazdów samochodowych 

    - elektromechanik pojazdów samochodowych  

    - lakiernik   

    - klasa wielozawodowa w zawodach:

    • obuwnik 
    • operator obrabiarek skrawających 
    • monter mechatronik 
    • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
    • blacharz samochodowy 
    • ślusarz 

    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, ul. Partyzantów 24, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

    - sprzedawca  


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6, ul. Szczecińska 36, w Zespole Szkół Agrotechnicznych

    - ogrodnik  

    - kucharz   


    I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 15,

    - klasa geograficzno-matematyczna 

    - klasa społeczno- prawna 

    - klasa medyczno-farmaceutyczna 

    - klasa politechniczna 


    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32,

    - Klasa A realizująca przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka    

    - Klasa B realizująca przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka    

    - Klasa C realizująca przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia   

    - Klasa D realizująca przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski    


    III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. M. Zaborowskiej 2,

    -  klasa graficzna 


    IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku, ul. Grottgera 13,

    -  klasa ekologiczna: matematyka, fizyka, język angielski  

    - klasa humanistyczno – prawna:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

    - klasa turystyczna: geografia, WOS, język angielski  

    - klasa medyczno – farmaceutyczna: biologia, chemia, fizyka 


    V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Słupsku, ul. Deotymy 15a,

    - klasa politechniczna 

    - klasa humanistyczna

    - klasa europejska 

    - klasa medyczno- przyrodnicza 


    Liceum Plastyczne, ul. Szymanowskiego 5

    - plastyk 


    Technikum w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

    - technik hotelarstwa  

    - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    

    - technik mechanik 

    - technik żywienia i usług gastronomicznych 


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

    - klasa wielozawodowa w zawodach:

    • mechanik pojazdów samochodowych 
    • kucharz 
    • fryzjer 
    • stolarz 
    • sprzedawca 
    • monter instalacji sanitarnych 
    • ślusarz 

    LO w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

    - matematyka, geografia, j. angielski 

    - historia, wos, j. polski 

    - biologia, chemia, j. angielski

    - matematyka, fizyka, j. angielski,  


    Technikum w Warcinie - szkoła prowadzona przez Ministerstwo Środowiska

    - technik leśnik 

     

     

     

     

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej